Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2023

TPL-1012 Folkehelse I - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for klinisk odontologi

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på bachelorstudiet i tannpleie og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet er det andre av tre emner med folkehelse som tema. Dette emnet inneholder epidemiologi, helsefremmende og forebyggende arbeid i populasjoner, organisering i tannhelsetjenesten, og en innføring i helselovgivning og forvaltning. Tannpleierens rolle i samfunnet belyses ved å se på hvordan tannpleiere kan bidra til befolkningens tannhelse på gruppenivå fremfor individnivå

Obligatorisk forkunnskapskrav

TPL-1008 Helsefremmende og forebyggende arbeid

Hva lærer du

Kunnskap

- har kunnskap om generell og oral helsetilstand i befolkningen

- har kunnskap om samers rettigheter og forståelse for samers status som urfolk

- har bred kunnskap om organiseringen av norsk tannhelsetjeneste, både offentlig og privat

- har bred kunnskap om relevant lovverk for tannhelsetjenesten og for folkehelsearbeid

- har kunnskap om innhold, ansvar og oppgaver for andre relevante helseprofesjonsutdanninger

- har kunnskap om folkehelse, folkesykdommer og folkehelsearbeid

- kjenner til nasjonale og globale helseutfordringer

- har kunnskap om begrepet helsekompetanse, fordeling i befolkningen, og hvilke tiltak som kan gjøres på samfunnsnivå

Ferdigheter:

- kan reflektere over tverrfaglig samarbeid for å ivareta ulike grupper i befolkningen

- kan anvende kunnskap om helsefremmende og forebyggende arbeid, både i gruppe- og samfunnsperspektiv

- kan anvende relevant helselovgivning

- kan anvende offentlig tilgjengelige databaser for tannhelsedata

Generell kompetanse:

- har innsikt i sammenhengen mellom helse, utdanning, arbeid og levekår

- har innsikt i grunnleggende epidemiologi og studiedesign


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og seminar

Dato for eksamen

Hjemmeeksamen innlevering 01.12.2023

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.