Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2023

BIO-2601 Generell mikrobiologi - 10 stp


Ansvarlig enhet

Norges fiskerihøgskole

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

BIO-106 Generell mikrobiologi 10 stp

Innhold

Mikrobiologisk forståelse og kompetanse er essensielt på en rekke områder av stor samfunnsmessig betydning. Dette gjelder eksempelvis matproduksjon og økologiske problemstillinger knyttet til konsekvensene av klimaendringer og nedbryting av miljøskadelige stoffer i naturen. Videre er mikroorganismer essensielle verktøy ved utviklingen av nye metoder innen molekylærbiologi og bioteknologi og, ikke minst, mikrobiologisk kompetanse er helt essensielt på området medisin og helse. Eksempler på sistnevnte er bekjemping av infeksjonssykdommer, kampen mot økt antibiotikaresistens i patogene bakterier, sikring av trygg mat og drikkevann og studier av sammenhengen mellom kroppens mikrobiota og helsen vår.

Søknadsfrist

1. desember for enkeltemner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1 eller (S1+S2) og enten Matematikk (R1+R2) eller Fysikk (1+2) eller Kjemi (1+2) eller Biologi (1+2) eller Informasjonsteknologi( 1+2) eller Geologi (1+2) eller Teknologi og forskningslære (1+2). Søknadskode 9197 enkeltemner i realfag.

Hva lærer du

Dette emnet, sammen med introduksjonsemnet Bio-1601 Innføring i mikrobiologi, skal gi studentene en bred, grunnleggende innføring i faget mikrobiologi. En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper - Etter å ha gjennomført emnet skal du:

Ferdigheter - Etter å ha gjennomført kurset skal du:

Kompetanse - Ved fullført emne skal du ha:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk, men lærebok og en del øvrig undervisningsmateriell vil være engelskspråklig. Selv om oppgavene gis på norsk kan du velge å svare på eksamensoppgavene på engelsk. Det samme gjelder også for labrapporter som kan skrives på engelsk om ønskelig.

Undervisning

Undervisningen vil foregå i form av forelesninger, gruppearbeid og laboratorieøvelser.

Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 08.06.2023 innlevering 08.06.2023

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.