Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2023

FSK-3009 Strategisk næringsøkonomisk analyse av sjømatnæringen - 10 stp


Ansvarlig enhet

Norges fiskerihøgskole

Emnetype

Emnet er obligatorisk i Master i fiskeri- og havbruksvitenskap, retning marked og ledelse. Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet inneholder presentasjon av ulike teoretiske perspektiver som er anvendt for å belyse bedriftens relative konkurranseposisjon i en bransje. Særlig vektlegges teori som retter oppmerksomheten mot bedriftens ressursmessige forutsetninger for å lykkes med ulike strategiske valg og teori som vektlegger betydningen av særtrekk ved konkurransearenaen for å lykkes med ulike strategiske valg. Basis for teorigjennomgangen er fremstillingen til Barney hvor det først redegjøres for hva som legges i begrepet strategi. Her blir det vektlagt at strategifaget bygger på to hovedelementer. En del som er opptatt av de ressursmessige forutsetningene den enkelte bedrift har for å foreta strategiske valg.

Emnet inneholder en gjennomgang av det som i litteraturen er kalt The resource based view of the firm. Den andre hoveddelen av strategifaget er opptatt av hvordan bedriftens konkurransearena påvirker de strategiske opsjoner som er relevante å velge. Her vil det bli vektlagt å presentere viktige deler av det som blir kalt contingency theory. Etter gjennomgangen av disse to hoveddimensjonene innenfor strategifaget, vil det bli lagt vekt på å beskrive de dilemmaene som bedriftene står overfor når de skal velge egne tilpasninger - mellom egne forutsetninger og de mulighetene som oppstår i på bedriftens konkurransearena. Deretter er fokus på hvordan effekten av strategiske tiltak kan måles, og i den forbindelse vil det rettes oppmerksomhet mot prestasjonsmål. Pensumlitteraturen i forbindelse med teorigjennomgangen vil være Barney's bok: Gaining and sustaining competitive advantage.

Empiri fra norsk fiskeindustri er gjennomgangseksempelet. Her vil det bli vektlagt å presentere hvilke ressursmessige forutsetninger bedriftene innenfor denne industrien har og hvilke ulike særtrekk de konkurransemessige omgivelsene har. Med basis i teorigjennomgangen, vil det bli drøftet hvilke strategiske opsjoner som er mest relevante for bedrifter i denne industrien. Av strategiske opsjoner som vil nærmere belyst i kurset er skalatilpasning, vertikal integrering og fleksibilitet. Det vil videre bli redegjort for resultater fra empiriske studier av industrien hvor problemstillingen har vært opptatt av å kartlegge hvilken økonomisk effekt ulike strategiske tilpasninger har hatt for bedriftenes økonomiske prestasjon. En viktig intensjon med denne delen av kurset er å illustrere hvordan den teoretiske tilnærmingen kan benyttes til å gjennomføre empiriske studier. Samtidig er det et mål å gi studentene en oversikt over relevante avveininger fiskeindustrien til daglig står overfor i sin streben etter å forbedre egne økonomiske resultat. Pensumslitteraturen i forbindelse med den empiriske delen av emnet vil bestå av rapporter og artikler som presenterer resultater fra relevante empiriske undersøkelser i fiskeindustrien.

I tillegg får studentene oppdatert kunnskap om sjømatnæringens struktur, produksjon og lønnsomhet.


Opptakskrav

Søknadskode 9371.

Hva lærer du

Kunnskaper og forståelse: Kandidaten

Ferdigheter: Kandidaten

Kompetanse: Kandidaten


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Forelesninger og seminarer.

Dato for eksamen

Skriftlig skoleeksamen 08.06.2023

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.