Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2023

HIF-0350 Hospitering i språk- og kulturfag - 0 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for språk og kultur

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogram i språkfag og kan ikke tas som enkeltemne.

Studenter som skal gjennomføre hospitering må ha oppnådd minimum 100 studiepoeng av studiet de tilhører.


Innhold

Hospiteringen skal gi studenten anledning til å prøve ut sine ferdigheter i reelle arbeidssituasjoner. Under oppholdet skal studenten ta del i arbeidsplassens daglige virke.

Formålet med hospiteringen er å gi studenten erfaring med å anvende språk- og kulturfaglig kunnskap, ferdigheter og perspektiver i arbeidslivet. I tillegg skal studenten lære om arbeidsplassens virksomhet, samle arbeidserfaring og skape seg et relevant nettverk.

Hospitering skal normalt gjennomføres på en lokal arbeidsplass med varighet på minst 25 timer per semester. Vi anbefaler at arbeidet foregår i en sammenhengende uke. Etter avtale kan hospitering tilpasses som kortere opphold gjennom semesteret. Hospitering er ubetalt.

Arbeidsoppgavene som skal utføres under oppholdet bestemmes i samråd med arbeidsplassen. En mentor vil gi en innføring i ulike deler av arbeidsplassens virksomhet som er relevant for hospiteringen. Noen grad av fordypning tilbys slik at studenten etter hvert selv kan ta ansvar for visse funksjoner. Fagansatte ved Institutt for språk og kultur med relevant kompetanse kan konsulteres av arbeidsgiver og studenten i faglige spørsmål. Institutt for språk og kultur har inngått avtaler med noen arbeidsplasser som studenter kan henvende seg til hvis de ikke finner hospiteringssted selv.

Det er mulig å søke om fritak dersom særskilte forhold foreligger.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

Ferdigheter

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Logg skrives på norsk, engelsk eller språk som studenten studerer innenfor bachelorprogrammet.

Undervisning

Det er studentens ansvar å finne relevant arbeidsplass og gjennomføre hospitering. Studenten kan få veiledning til å velge hospiteringssted, til å diskutere de teoretiske og praktiske muligheter som hospiteringsaktivitetene gir og til å knytte kunnskap og ferdigheter som studentene får under hospitering til studieprogrammets innhold.

Institutt for språk og kultur gjennomfører evaluering av hospiteringsoppholdet. Formålet er å sikre at studenten oppnår sine læringsmål og bidrar på arbeidsplassen etter evne.