Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2023

LER-1202 Matematikk 5-10 - 15 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Emnetype

Emnet er et fagvalg i grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav: Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn.


Studiepoengreduksjon

LER-1212 Matematikk 5-10 15 stp

Innhold

Emnet inneholder følgende matematiske emner: algebra og funksjonslære, geometri, måling, statistikk og sannsynlighet. Det legges vekt på kunnskap om elevene sin matematiske tenking, kunnskap om undervisning og bruk av IKT i undervisning innenfor disse matematiske emnene.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Målet er å oppnå en dyp og detaljert kunnskap i den matematikken som blir undervist på 5.-10. trinn. Særlig viktig er det å forstå sammenhenger og oppbygging, kunne grunngi metoder og regler, og ha evne til å resonnere og argumentere. Undervisninga vil fokusere lite på tradisjonell oppgaveløsning og mer på utforsking, diskusjon og begrunnelser.

Studenten har kunnskap om:

- algebra og funksjoner

- Geometri og måling

- Statistikk og sannsynlighet

- Felles for alle matematikkemnene

Ferdigheter

Studenten kan:

Kompetanse

Studenten har kompetanse i å:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk

Undervisning

Studentene skal fordype seg i kompleksiteten i den grunnleggende matematikken, nøkkelkunnskaper og sentrale elementer i matematisk kunnskap. Studentene vil møte et variert utvalg av undervisnings- og læringsformer som individuelt arbeid, gruppearbeid, forelesninger og seminarer.

For å studere hvordan elever tenker vil det brukes video der elever løser oppgaver, aktiviteter og diskusjoner. For å studere hvordan man planlegger og gjennomfører undervisning vil man prøve ut materiell, analysere video av undervisning og diskutere hva som skiller god og dårlig undervisning.

Antall undervisningstimer utgjør om lag 75 timer, inkludert seminarundervisning.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden.

Praksis: For nærmere informasjon om praksis, se egen praksisplan.


Dato for eksamen

Skriftlig skoleeksamen 15.05.2023;Skriftlig skoleeksamen - nasjonal 23.05.2023

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.