Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2023

LER-2102 Norsk 5.-10. trinn: Tekst i en digital verden - 20 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Emnetype

Emnet er eit fagval i grunnskolelærarutdanning for 5.-10. trinn. Emnet kan ikkje takast som enkeltemne.

Forkunnskapskrav

Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærarutdanning for 5.-10. trinn.


Studiepoengreduksjon

LER-2112 Norsk 5.-10. trinn: Tekst i en digital verden 20 stp

Innhold

I dette emnet er skrivepedagogikk, argumentasjon, retorikk, adapsjon og multimodale tekstar viktige tema, og studentane skal blant anna arbeide med analyse og produksjon av multimodale tekstar i ulike medium og utvikle sin norskfaglege digitale kompetanse.

Oppfølging av kartleggingsprøver og kunnskap om lese- og skrivevanskar blir også tatt opp i dette emnet. Det blir lagt vekt både på studentanes eigne ferdigheiter i tekstproduksjon og på det å kunne tilrettelegge for elevanes læring. Emnet tar også opp perspektiv på norskfaget før, no og i framtida.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentane følgande læringsutbytte:

Kunnskapar

Studenten har:

Ferdigheiter

Studenten:

Kompetanse

Studenten:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk

Undervisning

Studentane vil møte eit variert utval av studentaktive undervisnings- og læringsformer. Det blir lagt vekt på at studentane får utvikla ferdigheitene sine i lesing og skriving på skjerm og papir gjennom arbeidsmåtar som lesekonferansar og prosesskriving, gjennom å delta i organiserte diskusjonar og samtalar og gjennom vurdering av eige og andres arbeid. Studentane skal også produsere og prøve ut digitale læringsressursar og utvikle sin norskfaglege digitale kompetanse. Studentane skal få erfaring med arbeidsformer som kan brukast i skulen.

Antal undervisningstimar utgjør om lag 100 timar, inkludert seminarundervisning.

Kvalitetssikring

Alle emne blir evaluert ein gong i løpet av programperioden.

Praksis

For nærmare informasjon om praksis, sjå eigen praksisplan.