Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2023

SIK-2011 Miljøforurensning og konsekvensanalyser - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for teknologi og sikkerhet

Emnetype

Kan tas som enkeltemne.

Innhold

Kurset introduserer forskjellige typer miljøforurensninger fra menneskelige aktiviteter, inkludert luftforurensning, støyforurensning, vannforurensning, forurensning fra fast avfall og håndtering av fast avfall og stråleforurensning. For hver enkelt forurensning vil kurset dekke følgende sentrale elementer: definisjonen av forurensning, forurensningskilder, effekter fra forurensninger, overvåkning, forebygging og kontrollteknikker for forurensning.

I tillegg blir viktige globale miljøproblemer introdusert, inkludert globale klimaendringer, sur nedbør, utvinning av naturressurser og effekter dette har på miljøet og menneskers helse. Den siste delen av kurset omhandler miljølovgivning og internasjonale standarder, miljørisikoanalyse og konsekvensvurdering, saneringsteknikker for de forurensede lokalitetene, og miljøstyringssystemer i samsvar med ISO 14001.


Søknadsfrist

1. desember

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2 og Fysikk 1.

Du dekker kravet, selv om du ikke har generell studiekompetanse, hvis du har:

bestått 1-årig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag etter fagplan av 2014 eller

bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning eller

bestått 2-årig teknisk fagskole (rammeplan fra 1998/99 eller tidligere ordninger).

Søknadskode 9391.


Hva lærer du

Kunnskap

Etter gjennomføring av emnet, har kandidaten bred kunnskap om:

Ferdigheter

Etter gjennomføring av emnet, kan studenten:

Kompetanse

Etter gjennomføring av emnet, har studenten følgende generelle kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

36 timer forelesninger og 12 timer øvinger

Dato for eksamen

Skriftlig skoleeksamen 08.06.2023

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.