Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2023

SPL-1002 Geografi og samfunn - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for samfunnsvitenskap

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

SPL-1004 Samfunnsplanlegging og kulturforståelse, del I 10 stp

Innhold

Emnet gir en innføring i sentrale begreper og tematikker fra geografifaget. Det handler om hvordan relasjonene mellom mennesker og deres romlige omgivelser utformes og forstås. Sentrale begreper som sted, rom og skala presenteres, og brukes for å belyse sammenhenger mellom rom og samfunn på ulike nivåer. Emnet tar for seg betydninga av natur- og menneskeskapte forhold for samfunnsutvikling og planlegging. Samspillet mellom lokale, regionale og globale prosesser blir vektlagt. Aktuelle tematikker vil være ras- og massebevegelser, matproduksjon, naturressurser, vær og klima, bærekraftig utvikling, befolkningsutvikling, politikk og medborgerskap, byutvikling og byplanlegging.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap:

Ferdigheter:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er norsk.

Det er vanligvis mulig å besvare eksamen på norsk, svensk og dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og/eller engelsk oppgavetekst rettes til Institutt for planlegging og lokalsamfunnsforskning.


Undervisning

10 dobbelttimer forelesning og 10 enkelttimer seminar. Det tilbys kun undervisning i vårsemesteret. Undervisningen legges vanligvis til første del av vårsemesteret.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Dato for eksamen

Skriftlig skoleeksamen 15.03.2023

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.