Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2023

SPL-2011 Bærekraftige samfunn - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for samfunnsvitenskap

Emnetype

Emnet er obligatorisk for programstudenter på bachelorgrad i samfunnsplanlegging og kulturforståelse. Emnet kan tas som valgfritt emne av studenter på mastergrad i samfunnsplanlegging og kulturforståelse, og av enkeltemnestudenter.

Innhold

Emnet har sitt fokus på de sterke forpliktelsene på «bærekraftig utvikling» som etter hvert preger norsk planlovgivning. Studentene skal gis oppdatert informasjon om de klima/miljømessige utfordringer som ligger til grunn for et sterket fokus på bærekraft, og i undervisningen vil en ta for seg de løsningsalternativer som fremmes i planleggingen, både på regionnivå, by/kommunenivå og på bydels/lokalsamfunnsnivå.

Emnet skal bidra til å styrke en samfunnsfaglig basert vurdering av gjennomføringsmuligheter og mulige framtidige virkninger av slike forsøk eller planer. Det er et mål for dette emnet å både vise samfunnsfagenes relevans, men også hvordan samfunnsfaglige perspektiver på kultur, organisering, økonomi og politikk kan integreres i plan- og prosjektarbeid med miljø/klimapolitiske målsettinger. Fokus på tverrfaglig samarbeid og hvordan dette kan gjennomføres i praktisk planlegging vil stå sentralt.


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap:

Studenten har:

Ferdigheter:

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk.

Undervisning

Undervisningsomfanget vil være 10 dobbeltforelesninger, 10 seminartimer med studentframlegg og diskusjon av pensumtekster, og en ekskursjonsdag på 6 timer. Ekskursjonsdagen skal vise et case med forsøk på å gjennomføre bærekraft-løsninger på lokalt/bydelsnivå. Normalt vil det være en dobbelttime og ett seminar per uke. Undervisningen og eksamen vil gjennomføres i vårsemesteret.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 05.06.2023 innlevering 12.06.2023

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.