Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2023

SSO-3115 Perspektiver på deltakelse - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for vernepleie

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

I emnet fokuseres det på betydningen av samfunnsdeltakelse for alle uansett funksjonsnedsettelse, etnisitet, religion, kjønn, alder, seksualitet og sosiokulturell bakgrunn. Sentralt i emnet står: menneskerettigheter, relevant lovverk, ICF (Internasjonal klassifikasjon av funksjonshemming og helse), FN's bærekraftmål og andre føringer knyttet til samfunnsdeltakelse.

I emnet gjennomgås sentrale begreper som medborgerskap, deltakelse, interaksjon, livsløp, barrierer, tilrettelegging, språk, kultur og kreativitet.

Emnet vektlegger hvordan en kan fremme deltakelse både på individ- og systemnivå på alle samfunnets arenaer, deriblant gjennom empowerment. Fokus rettes særlig mot utdanning, arbeid, kultur, fritid og politisk deltakelse. Utfordringer knyttet til å leve i det sirkumpolare nord med en kulturelt og etnisk sammensatt befolkning vil belyses.


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret og 1 desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Søknadskode 9371 - enkeltemner på masternivå.

For å bli tatt opp som enkeltemnestudent til emner tilhørende Master i velferdsendring er det krav om:

Med relevant praksis menes at søkeren har arbeidserfaring innen helse-, omsorgs- og velferdssektoren.


Hva lærer du

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisning og eksamener vil hovedsakelig foregå på norsk, men noe av undervisningen vil kunne foregå på engelsk. Det vil dessuten inngå engelskspråklig litteratur på pensum.

Undervisning

Forelesninger, praktiske øvelser knyttet til deltakelse, prosjektarbeid og seminarer som involverer relevante målgrupper. Deler av læringsaktivitetene vil foregå i klasserom og andre ved bruk av nettbaserte læringsplattformer. Aktivitetene vil både foregå individuelt og i gruppe.

Forventet undervisningsomfang er på ca 65 timer. Anbefalt tid til selvstudium er på ca 180 timer.

Undervisning og eksamener vil hovedsakelig foregå på norsk, men noe av undervisningen vil kunne foregå på engelsk. Det vil dessuten inngå engelskspråklig litteratur på pensum.

Emnet vil undervises i annethvert år.

Det gis ikke mulighet for å avlegge eksamen i undervisningsfrie semestre.


Dato for eksamen

Muntlig eksamen 09.06.2023

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.