Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2023

STA-0001 Brukerkurs i statistikk 1 - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for matematikk og statistikk

Emnetype

Emnet er obligatorisk i ulike studieprogram, men inngår ikke i program for matematikk og statistikk. Det kan også tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

HEL-1002 Innføring i basal statistikk 2 stp

Innhold

Beskrivende statistikk for en og to variabler. De vanligste sannsynlighetsmodellene (binomisk, normal, m.fl.). Estimering, konfidensintervall og hypotesetesting. Regresjon og variansanalyse. Ikke-parametriske tester. Analyse av tabelldata.

Emnet vil gi et grunnlag for å gjennomføre enkle statistiske analyser av telledata og kontinuerlige data, en eller flere variabler samlet. Statistikkpakker benyttes, men det er ikke nødvendig for å gjennomføre kurset.


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og følgende spesielle opptakskrav:

Matematikk R1 + R2 og i tillegg enten:

Anbefalte forkunnskaper er MAT-1001 Kalkulus 1 eller tilsvarende.

Søknadskode 9336 - enkeltemner i realfag.


Hva lærer du

Etter avsluttet kurs skal studenten kunne/ha kjennskap til:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger: 40 t Øvelser: 30 t

Dato for eksamen

Skriftlig skoleeksamen 14.06.2023

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.