Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2023

STV-2020 Bachelorgradsoppgave - 20 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for samfunnsvitenskap

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogrammet i statsvitenskap. Emnet kan tas som enkeltemne dersom man oppfyller de formelle forkunnskapskravene.

Innhold

Bachelorgradsoppgaven skrives ut fra et valgfritt statsvitenskapelig tema, som skal ta utgangspunkt i, og bygge videre på valgfrie eller obligatoriske statsvitenskapelige emner i bachelorgradsprogrammet. Studentene må selv legge opp et pensum på omlag 1000 sider som legger grunnlag for å skrive om og utdype temaet de velger. Inkludert i de 1000 sidene er fellespensum som berører oppgaveskriving (ca. 300 sider). Pensum legges opp i samråd med faglærer. Alle kilder det henvises til i oppgaven skal inngå i en litteraturliste.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.


Obligatorisk forkunnskapskrav

STV-1000 Politisk analyse, STV-1001 Politisk teori: Historiske og aktuelle perspektiver, STV-1002 Norsk politikk: Institusjoner og prosesser, STV-1003 Sammenlignende europeisk politikk, STV-1004 Organisasjonsteori: Analyse av moderne organisasjoner, STV-1005 Global politikk: Innføring i internasjonale og transnasjonale relasjoner, SVF-1050 Samfunnsvitenskapelig metode

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om: de ulike fasene i en forskningsprosess hvordan man kan utforme en forskbar problemstilling innen statsvitenskap eller organisasjon og ledelse hvordan man med utgangspunkt i egen problemstilling tilegner seg teori og/eller et empirisk materiale som grunnlag for en selvstendig drøfting.

Ferdigheter

Studenten kan: anvende statsvitenskapelige eller organisasjonsfaglige analysemåter i refleksjonen over et spesifikt tema presentere faglig innhold muntlig og skriftlig, samt gi og motta tilbakemelding på egne framlegg bruke kilder og referanser på en faglig forsvarlig måte samt behandle et faglig tema på en etisk forsvarlig måte.

Kompetanse

Studenten oppøver kompetanse i: å tilegne seg kunnskaper på et felt og anvende disse i arbeid med en større oppgave å planlegge og gjennomføre prosjekt/utredninger som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe å fremstille og drøfte faglige problemstillinger på en systematisk og konsistent måte


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk. E-post sendes da med begrunnelse for hvorfor studenten ønsker å skrive på engelsk til faglærer og studiekonsulent.

Undervisning

Undervisningen er organisert med et innledende seminar for utforming av problemstilling. Seminaret etterfølges av en undervisningsrekke på 4 dobbeltimer som vektlegger den innledende fasen av forskningsprosessen knyttet til vitenskapsteori, problemstilling, forskningsdesign og litteraturreview. Undervisningsrekken blir etterfulgt av seminarer.

Det er flere elementer som må godkjennes som arbeidskrav i løpet av semesteret for at studenten skal kvalifisere til å levere bacheloroppgaven:

På seminarene gis videre undervisning i oppgaveskriving og kollektiv veiledning for studentene.

I tillegg vil studentene få veiledning, enten individuelt eller i mindre grupper sammensatt utfra tema, inntil 4 ganger underveis i arbeidet med oppgaven.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Dato for eksamen

Oppgave innlevering 09.05.2023

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.