Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2023

SVH-8002 Forskningsformidling - 5 stp


Ansvarlig enhet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

GEN-8007 How to communicate your research 3 stp

Innhold

Emnet tematiserer forutsetninger for velfungerende og ansvarlig forskningsformidling. Det er innrettet mot de utfordringene doktorgradsstudenter og forskere i humaniora og samfunnsvitenskap står overfor. Praktiske øvelser i formidling fra egen forskning vil være utgangspunktet for teoretisk refleksjon.

Forskningsformidlingen vil tematisere og vurdere behovet for, ta initiativet til og drive innovasjon, både i og utenfor akademia.

Kommunikasjon av egen forskning er en integrert del av den vitenskapelige aktiviteten, og formidling av forskningens resultater mellom fagfeller er en forutsetning for vitenskapens utvikling. Forskningen er også en integrert del av samfunnet, og både universitetet og forskeren er pålagt å formidle forskning til allmennheten.

Forskningsformidling er en kompleks aktivitet som foregår i en rekke ulike typer av situasjoner, relasjoner og kontekster. Det kan være etisk utfordrende og reiser ulike normative spørsmål. Forskningsformidling kan rette seg mot ulike typer av samtalepartnere og publikum, og dens former vil variere med ulike formater og medier. Både kommunikasjon med fagfeller internt i forskerfellesskapet og med den allmenne offentligheten forutsetter en bred forståelse av sjangerkrav og at man evner å rette seg inn mot mottakerens forutsetninger. Samtidig dannes egen forskeridentitet gjennom de valg man står overfor og de beslutninger man tar underveis.

Emnet tar utgangspunkt i disse kjennetegnene og forholder seg til ulike disiplinære innretninger innen samfunnsvitenskapelig og humanistisk forskning. Det skal støtte opp under den enkeltes utvikling som forskningsformidler.


Søknadsfrist

Ph.d.-studenter ved UiT Norges arktiske universitet søker opptak ved å undervisningsmelde seg til emnet via studentweb. innen 1. februar.

Andre søker opptak via søknadsweb. innen 1. desember.

Søknadskode: 9301.


Opptakskrav

Ph.d.-studenter og deltakere i førstelektorprogrammet ved UiT som har avlagt mastergrad kan søke opptak. Gyldig dokumentasjon er en bekreftelse fra din utdanningsinstitusjon på at du er aktiv ph.d.-student inneværende studieår. Deltakere i førstelektorprogrammet må dokumentere at de har avlagt mastergrad på fem år eller 3 +3 år (eller tilsvarende) for å være kvalifiserte søkere.

Maksimum antall deltakere er 15. Opptak foretas etter følgende prioritering:

Kategori 1: Personer som er tatt opp på ph.d.-program ved UiT. Studenter ved HSL-fakultetet blir prioritert dersom antall søkere overstiger antall plasser.

Kategori 2: Deltakere på førstelektorprogrammet som oppfyller utdanningskravet

Kategori 3: Doktorgradsstudenter fra andre universitet.

Dersom det er flere enn 15 ph.d.-studenter ved HSL-fak som søker opptak vil de som er kommet lengst i studieløpet prioriteres til disse plassene. Dersom noen står likt vil opptak avgjøres ved loddtrekning. Studenter som ikke har norsk som morsmål prioriteres ved opptak til høstens engelskspråklige emne (SVH-8001). Minste antall deltakere er 5.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper og forståelse

Studenten har kunnskap om:

Ferdigheter

Studenten kan:

Kompetanse

Studenten kan


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen foregår på norsk i vårsemesteret og på engelsk i høstsemesteret (SVH-8001). Eksamensspråk er norsk, andre skandinaviske språk eller engelsk.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger, seminar, gruppearbeid og øvelser, og er innrettet mot både felles menneskevitenskapelige og disiplinspesifikke utfordringer.

Emnet blir gjennomført som 4 hele dager fordelt på to samlinger. Et av arbeidskravene gjennomføres på forhånd, noen utføres i samling, noen som mellomperiodearbeid.


Dato for eksamen

Mappevurdering innlevering 02.05.2023

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.