Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2023

TEK-0014 Matematikk - realfagskurs - 0 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for matematikk og statistikk

Emnetype

Kan tas som enkeltemne.

Innhold

I matematikkfaget inngår regnetrening i stort omfang, og det vektlegges å vise relevans og bruk av matematikk i andre fag, som for eksempel i mekanikk. I emnet inngår hovedområdene geometri, algebra, funksjoner, differensialligninger og sannsynlighetsregning.

Søknadsfrist

Søknadsfrist 1. desember

Opptakskrav

Generell studiekompetanse evt. realkompetanse.

Søknadskode 9199.


Hva lærer du

Kunnskap:

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, oppgaveøvinger, gruppearbeid m/veiledning og obligatoriske regneøvinger med løsningsforslag.

Undervisningen strekker seg over 16 uker à 16 timer undervisning. Totalt timetall er 256 timer.


Dato for eksamen

Skriftlig skoleeksamen 15.05.2023

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.