Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2023

TEK-2501 Ingeniørmekanikk - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for automasjon og prosessteknologi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Statikk: Kraft og motkraft, indre og ytre krefter. Resultanten av plant kraftsystem. Dekomponering. Kraftpar og momentteoremet. Likevektlikningene. Fordelte laster. Opplagring. Partikkelmodellen, fritt-legeme-diagram. Sammensatte konstruksjoner med ledd og stive forbindelser, statisk bestemthet, fagverk og aksialstaven. Snittkrefter. Tau og kabler. Friksjon. Mekanisk arbeid. Utveksling. Stabilitet. Tyngdepunkt.

Fasthetslære: Spenning og tøyning. Materialegenskaper. Strekkprøving. Første ordens bjelketeori. Bøyespenningsformelen. Flategeometri, herunder arealsenter, arealmoment, annet arealmoment, elastisk og plastisk tverrsnittsmodul. Dimensjonering og sikkerhetsfaktorer. Kombinert belastning. Utbøyningsformler. Elastisk knekking. Torsjon. Skjærspenningsformelen. Transformasjon av plan spenningstilstand med Mohrs sirkel. Tresca og Mises flytkriterier.


Søknadsfrist

1. desember

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391

Anbefalte forkunnskapskrav: Fysikk tilsvarende TEK-2502 Fysikk og kjemi for ingeniører


Hva lærer du

Kunnskaper

Ferdigheter

Kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, øvingstimer, obligatoriske regneøvinger og strekkprøveforsøk.

Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 31.05.2023 innlevering 31.05.2023

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.