Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2023

VID-6043 Matematikk 1 for 1.-7. trinn, del 2 - 15 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Emnetype

Vidareutdanning for lærere, lavare nivå

Emnet utgjør første del av studiet Matematikk 1 for 1-7 trinn. Emnet kan ikke tas som enkeltemne


Studiepoengreduksjon

VID-6043F Matematikk 1 for 1-7 trinn, del 2 15 stp

Innhold

Det faglige innhaldet vil være fordelt jamt mellom matematisk kunnskap, kunnskap om elevane si tenking og kunnskap om undervisning. Matematisk kunnskap handlar om ein djup og detaljert kunnskap om matematikken som skal undervisast. Kunnskap om elevane si tenking handlar om kunnskap om korleis elevar tenker og utviklar matematisk kunnskap, både knytt til enkeltoppgåver og over tid, samt kva dei finn lett og vanskeleg. Kunnskap om undervisning handlar om korleis ein vel gode eksempel og gode oppgåver, korleis ein får til gode matematiske diskusjonar, og korleis ein konkretiserer og matematiserer. Etter bestått emne skal studentane ha kunnskap om matematikkfaglige digitale verktøy som dynamiske geometriverktøy og regneark, og hvilke begrensinger/muligheiter de gir for opplæring innenfor konkrete læringsmål. I tillegg skal studentene kunne bruke kunnskapen til å vurdere når, hvorfor og hvordan bruk av digitale verktøy er et egnet redskap for å gjøre undervisningen kvalitativt bedre. Begynneropplæringen innenfor hvert tema er spesielt vektlagt.

De ulike matematiske emnene vil bli knyttet opp mot kompetansemål og kjerneelementer, slik at studentane vil være i stand til å forstå helheten i læreplanverket Kunnskapsløftet 2020. Alle desse tema blir belyst innanfor dei faglege emna algebra, geometri, måling, statistikk og sannsynligheit.


Søknadsfrist

Søknadsfrist 01.03 på http://udir.no/videreutdanning

Søknadsfrist/registreringsfrist ca. 15.05. på http://uit.no/evuweb

Se http://uit.no/ilp/evu for mer informasjon


Opptakskrav

Søkere må dokumentere:

Deltakerne må være i et ansettelsesforhold i grunnskolens 1.-7. trinn, som tillater at deltakeren kan prøve ut pedagogiske opplegg i egen klasse. UiT vil ikke kreve dokumentasjon på ansettelsesforholdet, men dette er en forutsetning for at studentene kan gjennomføre sine arbeidskrav.


Hva lærer du

Kunnskap og forståing:

Kunnskap og forståing er delt inn i tre område (matematisk kunnskap, kunnskap om elevane si matematiske tenking og kunnskap om undervisning i matematikk). Desse tre områda skal vektast rimeleg likt i undervisninga av emnet.

Etter bestått emne skal studentane ha fylgjande læringsresultat:

Matematisk kunnskap

Kunnskap om elevane si matematiske tenking

Kunnskap om undervisning i matematikk

Ferdigheiter

Studenten skal kunne

Kompetanse

Etter bestått emne skal kandidaten ha undervisningskompetanse i matematikk på 1.-7.trinn. For å ha slik kompetanse treng kandidaten å kunne:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Studentane vil møte eit variert utval av undervisnings- og læringsformer som individuelt arbeid, gruppearbeid, førelesing og seminar.

Sentralt i emnet er arbeid med matematikken ein skal undervise. For å studere korleis elevar tenkjer kan det nyttast video der elevar løyser oppgåver, spel, leikar og diskusjonar. Det vil også fokuserast på kjende problem og misoppfatningar i ulike emne. For å studere korleis ein planlegg og gjennomfører undervisning vil materiell studerast og prøvast ut og det vil diskuterast kva som skil god og dårleg undervisning. Et mål med undervisningen er at aktiviteter som blir prøvd ut skal modellere god undervisningspraksis, og være lett å gjennomføre i egen undervisning For å studere matematikken ein skal undervise vil både kompleksiteten i den grunnleggjande matematikken studerast og det vil leitast etter nøkkelkunnskapar og sentrale element i matematisk kunnskap.

Målet er å oppnå ei djup og detaljert forståing av kva som skal til for å lære matematikken på 1.-7.trinn. For å oppnå dette vil diskusjon og refleksjon i plenum og grupper stå sentralt. I tillegg vil en nettbasert organisering brukes til veiledning, drøfting og hverandrevurdering.

Studiet er samlingsbasert med tre samlingar a tre dagar.


Dato for eksamen

Muntlig eksamen 01.06.2023

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.