Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

BED-3007H Verdsetting av foretak - 10 stp


Ansvarlig enhet

Handelshøgskolen ved UiT

Emnetype

Emnet kan ikke tas som masterenkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Studiepoengreduksjon

BED-3007 Verdsetting av foretak 10 stp

Innhold

Emnet fokuserer på metoder for å analysere økonomisk verdi på foretaksnivå. Det er lagt vekt på opplæring i praktiske teknikker for verdivurdering. Teknikkene bygger på forkunnskap fra moderne foretaksfinans og prissetting i finansielle markeder. Spesielt gjelder dette prising av risiko og beregning av kapitalkostnader for foretakets finansiering. I tillegg kreves kunnskap om finansregnskap og hvordan det kan analyseres for investorformål. I emnet vil man øve på å verdsette aksjer og andre verdipapirer, samt verdsetting av hele foretak i forbindelse med børsintroduksjon eller kjøp/salg av foretak.

Hva lærer du

Etter å ha fullført dette emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

Studentene skal ha gode kunnskaper om hvilke faktor som betyr noe for foretaks verdi. Disse kunnskapene skal kunne omsettes til avanserte ferdigheter innen verdsetting av foretak. Man skal også få kunnskaper om verdisetting av verdipapirer som avspeiler eierverdi. I kurset får man også en viss kunnskap om verdisetting av gjeld (obligasjoner), men verdsetting av obligasjoner og andre gjeldspapirer behandles ikke like grundig som verdisetting av aksjer eller aksjeselskaper. Man skal kunne begreper som EBIT, EBITA, EBITDA, NOPLAT, gjenværende fortjeneste, unormal vekst i fortjenesten, fri kontantstrøm (FCF) terminalverdi, WACC, P/E, P/B, EV/EBITDA og andre standard begreper brukt i verdsetting av foretak. Man skal kunne anvende ulike alternative tilnærmingsmetoder for verdsetting av selskaper. Studentene skal også ha avanserte kunnskaper om hvorledes lønnsomhet kan måles.

Etter å ha gjennomført kurset skal studentene ha gode kunnskaper om sammenhengen mellom utviklingen i aksjemarkedet, avkastningen på aksjen og bedriftens prestasjoner.

Studentene skal også ha gode kunnskaper om sammenhengen mellom lønnsomhet, vekst og verdiskapning.

 

Ferdigheter

I emnet skal man:

 

Generell kompetanse

Emnet anvender analysemetoder fra fagene foretaksfinans, regnskapsanalyse og i noen grad strategi og kunne anvende deler av disse fagene til verdsetting av foretak. Emnet er fokusert rundt begrepet "verdiskaping" på foretaksnivå og ikke verdsetting av enkelteiendeler som et foretak disponerer i sin verdsettingsprosess. Emnet og gir et godt utgangspunkt for å gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt under veiledning (masteroppgave). Man skal også kunne reflektere over avgrensingen mot samfunnsmessig verdiskaping og kunne reflektere og argumentere for at andre interessenter (stakeholders) enn eierne kan ha motstridende interesser i verdiskapningsprosessen.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid.

Dato for eksamen

Skriftlig skoleeksamen 06.12.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.