Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

BED-3065 Lederutøvelse - 10 stp


Ansvarlig enhet

Handelshøgskolen ved UiT

Emnetype

Emnet er forbeholdt programstudenter og kan ikke tas som masterenkeltemne.

Innhold

Formålet med dette emnet er å komme tett på det vi kaller for direkte ledelse, og oppmerksomheten vil rettes mot hva ledere faktisk gjør i praksis. Det vil si at fokus vil være konkrete lederoppgaver, det relasjonelle aspektet som ligger i forholdet mellom leder og medarbeider, ledermestring og selvledelse, og personallederrollen. Mellomlederrollen og førstelinjelederrollen vil også bli tildelt spesiell oppmerksomhet. Teoretisk vil denne tematikken lene seg på ledelsesteorier, human resource management (HRM) og den såkalte praksis-vendingen innenfor ledelse.  Emnet legger også opp til en del praktiske øvelser og refleksjon over lederpraksis.

Med utgangspunkt i ulike teoretiske perspektiver på ledelse, vil det blant annet være aktuelt å diskutere følgende temaer:


Hva lærer du

Etter endt kurs skal studenten ha en inngående forståelse av hva lederrollen faktisk kan sies å dreie seg om. Studenten skal også ha kunnskap om hvordan teorier og modeller kan brukes som verktøy for å handtere ledelse på en best mulig måte.

 

Kunnskaper

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet innebærer ulike undervisningsformer på campus, og varigheten kan variere fra 2-4 timer per økt. Det stilles krav om at studenten er fysisk til stede på campus, da emnet er bygd opp rundt at studenten deltar i arbeidskrav som innebærer samarbeid med andre studenter. Undervisningsformen vil være en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid, presentasjoner og tilbakemeldinger.

Det er studentens eget ansvar å sikre at han/hun får den informasjonen som gis i undervisningen, og som ikke eksplisitt er beskrevet i emnebeskrivelsen eller i forelesningsplanen, eller lagt ut på Canvas.


Dato for eksamen

Oppgave innlevering 14.10.2022;Oppgave innlevering 25.11.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.