Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

BIO-2017 Økologi - 20 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for arktisk og marin biologi

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på studieprogrammet bachelor i biologi, og kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

BIO-1005 Økologi og evolusjon 10 stp

Innhold

Kurset omfatter klassisk og moderne økologi på alle nivåer fra individbasert til økosystembasert økologi med både teoriorientert og feltbasert undervisning. Kurset gir innføring i rådende økologisk teori, med støtte i sentrale eksempler på anvendt økologi samt innsikt i ulike økosystemer.  

Kurset gir videre eksempler på hvordan økologi har sin forklaring i ulike deler av biologien, og hvordan økologi belyses med kvantitative data og modellering. 

Studentene vil delta på omfattende feltkurs i ferskvanns-, marine og terrestre økosystem i Nord-Norge med demonstrasjoner og studier av økologiske konsepter og teorier.  

Studentene skal gjøre egne økologiske studier og delta i hele prosessen fra hypoteseformulering, innsamling av feltdata, kvantitativ databehandling og analyse fram til syntese og ferdigstilling av vitenskapelig rapport og presentasjon.  


Hva lærer du

Kunnskap:

Ferdigheter

Kompetanse 


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er hovedsakelig norsk. Noe av undervisningen vil gis på engelsk. 

Eksamensspråket er norsk. Det er mulig å gi besvarelser på engelsk. 


Undervisning

Undervisningen gis som et sett med  feltkurs i starten av semesteret (uke 33 - 35) og ett felt/laboratoriekurs senere på høsten. Videre undervisning gis i form av forelesninger og seminar organisert i totalt syv moduler, med tre moduler før jul og fire moduler etter jul. Ett mini-symposium organiseres mot slutten av andre semester.  

Dato for eksamen

Skriftlig skoleeksamen 13.12.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.