Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

EXF-0712 Examen facultatum ved HSL-fakultetet - nettbasert - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Emnetype

Emnet inngår i førstesemesterstudiet. Det kan også tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

EXF-0714 Examen facultatum ved HSL-fakultetet 10 stp

Innhold

Emnet gir en innføring i humanioras og samfunnsvitenskapenes historie og tenkemåter. Det tar også for seg sentrale vitenskapsteoretiske problemstillinger. En konsentrerer seg om ulike begrunnelsesmåter og typer av forklaringer, om forholdet mellom vitenskap og samfunn, samt sentrale forskningsetiske problemstillinger. Emnet inkluderer også en innføring i informasjonskompetanse i regi av Universitetsbiblioteket.

400-500 sider.Utfyllende undervisningsplan og pensumoversikt finnes i kursets orienteringshefte.


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - nettbaserte og desentaliserte emner.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Ferdigheter

Kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og arbeid i digitalt klasserom. Forelesningene har som formål å gi oversiktskunnskap. Arbeidet i digitalt klasserom skal gi rom for fordypning og kritisk refleksjon over spørsmål som blir behandlet i forelesningene og i læreboka.

Det forutsetter høy grad av studentaktivitet og krever selvstendighet. Studentene besvarer ukentlig et oppgavesett med arbeidsoppgaver som blir vurdert og kommentert av veileder.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 01.12.2022 innlevering 01.12.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.