Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

EXF-0714 Examen facultatum ved HSL-fakultetet - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Emnetype

Emnet inngår i førstesemesterstudiet, og tilbys bare i høstsemesteret. Det kan også tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

EXF-0713 Examen facultatum - nettbasert for forsvaret 10 stp

Innhold

Emnet gir en innføring i sentrale sider ved akademisk virksomhet. Det tar opp  grunnleggende trekk ved akademisk skriving, argumentasjonslære, vitenskapsfilosofi og informasjonskompetanse. Du vil tilegne deg kunnskaper og ferdigheter du vil få god bruk for i dine videre studier.

Sentrale spørsmål er: Hvordan forklare sosiale fenomen? Hvordan forstå menneskeskapte objekter? Hvordan argumentere saklig for og imot en påstand?  Hvordan uttrykke seg med språklig klarhet?  Hvordan forberede og skrive en akademisk tekst? Emnet tar også for seg ulike forklaringstyper og grunnleggende vitenskapelige tilnærminger til kulturelle og sosiale forskningstema. Det komplekse forholdet mellom vitenskap og samfunn vil også bli diskutert.

Du får øvd opp dine evner til kritisk refleksjon, til å diskutere og til å se en sak fra ulike sider.

Et kurs i informasjonskompetanse (hvordan finne, evaluere, bruke og sitere kilder) inngår som del av emnet. 


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199 - enkeltemne lavere grad.

Hva lærer du

Kunnskaper og forståelse

Studenten har

 

Ferdigheter og kompetanse

Studenten skal kunne


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisningen går over 12 uker, og består av en ukentlig forelesning og et ukentlig seminar. Forelesningene vil ta for seg temaer som utdypes i seminargruppene, der muntlig og skriftlig aktivitet er en sentral del av læringsformen. Universitetsbibliotekets kurs i informasjonskompetanse  inngår som en del av undervisningen.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer hvert år.


Dato for eksamen

Skriftlig skoleeksamen 01.12.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.