Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

FLY-3002 Luftartsteknologi og bærekraftig luftfart - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for teknologi og sikkerhet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på Master i luftfartsvitenskap og kan ikke tas som enkeltemne. 

Innhold

Emnet tar seg av dagens og fremtidens luftfartsteknologi.  

I emnet vil hovedvekten være på teknologiske løsninger for å redusere luftfartens negative miljø- og klimapåvirkning. Dette inkluderer energieffektivisering av fly og flyoperasjoner, nye bærekraftige drivstoff som biobrensel og hydrogen, og utviklingen av hybride og elektriske fly.  

I emnet vil vi diskutere hvilken rolle transportsektoren generelt og luftfarten spesielt spiller i globale miljø- og klimautfordringer, den historiske utviklingen i sektoren, framskrivninger, og mulige strategier for en bærekraftig luftfartssektor. 

Emnet vil også ta seg av tilrettelegging og virkemidler for å fremme teknologiutvikling, internasjonale og nasjonale mål og veikart. samt mulige nye markeder og forretningsmodeller for introduksjon av ny teknologi. 


Hva lærer du

Kunnskap: 

Studenten … 

Ferdigheter: 

Studenten … 

Generell kompetanse: 

Studenten ...  


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Enkelte forelesninger kan bli gitt på engelsk.

Undervisning

Samlingsbasert undervisning med to samlinger. Samlingenes varighet er to hele undervisningsdager.  

Undervisningen vil bestå av forelesninger, casestudier, gruppearbeid og studentpresentasjoner, og selvstendig arbeid. 


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 01.09.2022 innlevering 10.11.2022;Hjemmeeksamen utlevering 28.11.2022 innlevering 12.12.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.