Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

FLY-3930 Masteroppgave i luftfartsvitenskap - 30 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for teknologi og sikkerhet

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Masteroppgaven er et selvstendig forskningsarbeid som skal ta for seg et tema knyttet til luftfart. Masteroppgaven skrives som hovedregel individuelt, men det åpnes for at inntil to studenter kan skrive oppgaven sammen. 

Oppgaven kan være enten være en drøfting av en problemstilling på grunnlag av studier av relevant litteratur, eller en analyse av et tema med utgangspunkt i innsamlede data. Tema og problemstilling skal være knyttet til luftfart.

Prosjektbeskrivelse for oppgaven må være godkjent av emneansvarlig.  


Hva lærer du

Ved bestått emne har studentene følgende læringsutbytte: 

Kunnskap: 

Studenten … 

Ferdigheter: 

Studenten …  

Generell kompetanse:  

Studenten ... 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av individuell veiledning og kollektive prosjekt/veieldningsseminar.  

Studenten får tildelt individuell veileder for mastergradsoppgaven.