Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

FSK-2020 Bærekraftig fiskeri - 30 stp


Ansvarlig enhet

Norges fiskerihøgskole

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelorprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

FSK-2008 Fangstteknologi i marint fiske 5 stp

Innhold

Emnet omhandler forvaltning og bærekraftig utnyttelse av viltlevende marine ressurser. Det gir en innføring i sentrale forvaltningsrettede og fiskerifaglige tema og er bygd opp av delemner i fiskeribiologi, fangstteknologi, ressursøkonomi og samfunnsfag og jus. Emnet omfatter prinsippene fiskeriforvaltningen bygger på og hvordan den er organisert og utøves. 

Hva lærer du

Kunnskap    Kandidaten  

Ferdighet    Kandidaten  

Generell kompetanse    Kandidaten   


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, tokt, øvelser og tverrfaglige seminarer.  Representanter fra forskning, næring og forvaltning vil også bidra i undervisningen. I løpet av semesteret skal også studentene selv planlegge og gjennomføre et tverrfaglig seminar om bærekraftig fiskeri. 

Dato for eksamen

Skriftlig skoleeksamen 19.12.2022;Hjemmeeksamen utlevering 30.11.2022 innlevering 14.12.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.