Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

GEO-2003 Kvartærgeologi - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for geovitenskap

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne. Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogrammet i geologi.

Studiepoengreduksjon

GEO-1002 Naturgrunnlaget - basis for ressurser, miljø og samfunn 6 stp

Innhold

Emnet omhandler prosesser, landformer og historie knyttet til jordens yngste periode (kvartærtiden). Det legges vekt på breprosesser (glasiologi), sedimentære avsetninger og landskapsformer dannet av breer og smeltevann (glasialgeologi), samt havnivå- og klimaendringer under og etter istidene (kvartærhistorie). Praktiske øvelser i identifikasjon og tolkning av kvartære landskapsformer og sedimenter basert på kart, flybilder og prøver inngår. En tre dagers feltekskursjon ved begynnelsen av kurset gir kjennskap til prosesser foran en aktiv bre (Steindalsbreen), og til ulike kvartære former og avsetninger i et norsk alpint-, fjord- og viddelandskap (Ullsfjord-Lyngen-Skibotndalen).

Hva lærer du

Kunnskaper

Studenten har

Ferdigheter

Studenten kan

 

Generell kompetanse

Studenten har


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

26 timer forelesninger og 20 timer øvelser, samt 3 dager feltekskursjon. Ekskursjoner eller andre deler av undervisningen kan legges på 1-2 helger i løpet av semesteret etter behov.

Dato for eksamen

Skriftlig skoleeksamen 02.12.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.