Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

HEL-3144 Introduksjon til master i helsefaglig utviklingsarbeid - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for helse- og omsorgsfag

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter som har studierett ved master i helsefaglig utviklingsarbeid. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Introduksjonsemnet belyser forholdet mellom praksis, teori og forskning. Emnet introduserer helsefaglig praksis på makro-, meso- og mikronivå. De ulike nivåene anvendes som utgangspunkt for analytisk tilnærming til forsking og utviklingsarbeid i helse- og omsorgstjenesten. Emnet aktualiserer ulike forståelser av kropp, helse og sykdom.

Emnet gir innføring i studietekniske ferdigheter, systematiske litteratursøk, kritisk refleksjon over forskning og akademiske arbeidsformer.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk er hovedspråk i undervisningen, men det kan også bli undervist på svensk, dansk og engelsk. Eksamensspråk er norsk, men kandidater har mulighet for å fremlegge på et av de øvrige skandinaviske språkene eller engelsk etter nærmere avtale.

Undervisning

Emnet består av en toukers samling og påfølgende selvstudier fram til innlevering av eksamensoppgave. Undervisningen vil være en kombinasjon av forelesninger, seminarer og diskusjoner i plenum og i mindre grupper.

Samlet arbeidsmengde er beregnet til 250-300 timer.

Gjennom emnet utarbeides en tekst hvor tentativ tematikk og bakgrunn for mastergradsoppgaven presenteres. Teksten vil være en del av en prosjektmappe som studentene jobber videre med gjennom hele studieforløpet, og som kan munne ut i prosjektskisse til masteroppgaven.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 02.09.2022 innlevering 26.09.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.