Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

HEL-3163 Fagtradisjoner og kunnskapsformer i Psykisk helsearbeid - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for helse- og omsorgsfag

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på M-HESYKPL master i Psykisk helsearbeid. Emnet kan også tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet utdyper kunnskap og forståelse om psykisk helse og hvordan psykiske lidelser oppstår, kommer til uttrykk og kan forståes ut fra et biologisk, psykologisk, sosialt, historisk og flerkulturelt perspektiv. Emnet omfatter også rusproblematikk og somatiske følgetilstander. Det fokuseres også på hvordan psykiske lidelser påvirker livskvaliteten for person, pårørende, nettverk og samfunn.

Emnet har også et særlig fokus på hvordan psykisk helsearbeid ved forebygging, behandling og rehabilitering skal fremme god psykisk helse og livskvalitet hos mennesker med psykiske lidelser, deres pårørende og i befolkningen.

Emnet utdyper også hvordan ulike tiltak forutsetter en tydelig forståelse av egen yrkesrolle og involverer en integrering av ulike kunnskapsformer. Slike kunnskapsformer omfatter teori, forskning, egen og andres yrkeserfaringer, samt et tydelig bruker- og pårørendeperspektiv.


Søknadsfrist

1. juni.

Opptakskrav

Opptakskravet til Master i psykisk helsearbeid er:

Søknadskode: 3096


Hva lærer du

Etter fullført emne skal studentene ha kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap og forståelse:

Kandidaten

Ferdigheter:

Kandidaten

Generell kompetanse:

Kandidaten


Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes. 

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. Forskrift om studier og eksamener § 20.


Undervisning

Forelesninger, seminarer og gruppearbeid.

Det er obligatorisk oppmøte på all timeplanfestet aktivitet. Studenter med fravær har ikke krav på særskilt tilrettelagt opplegg. Studenten kan bli bedt om å dokumentere at vedkommende har tilegnet seg nødvendig læring gjennom skriftlig tekst eller muntlig fremlegg/dialog med lærer(e) i etterkant av fravær. Fravær utover 20 % vil føre til endret studieprogresjon.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 05.09.2022 innlevering 23.09.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.