Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

HIS-3001 Forskningsdesign med metode for mastergrad i historie - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Emnetype

Emnet er obligatorisk i masterstudiet i historie og for studenter på lektorutdanning 8-13 med studieretning i historie. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Målet med emnet er å gi studentene en innføring i forskningsdesign og et metodegrunnlag for arbeidet med masteroppgaven. Emnet gir også et innblikk i kompetanse og pågående forskning ved instituttet. En del av emnet brukes til utarbeiding av prosjektskisse for masteroppgave, med fokus på utvikling av problemstilling, avgrensing, disponering, metode, skriveprosess og referanseteknikk.

Opptakskrav

Avlagt bachelorgrad med en fordypning på minimum 80 studiepoeng i historie eller tilsvarende utdanning (jf. opptakskrav for masterprogram i historie), med karakterkrav i fordypningen på minimum C. For studenter på lektorutdanning 8-13 med studieretning i historie må fordypningsoppgaven (HIS-2022) være bestått.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Studenten har:

Ferdigheter:

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: Norsk.

Eksamensspråk er normalt norsk, men det kan også gis anledning til å skrive oppgaver og eksamensbesvarelser på andre språk. Det må eventuelt avtales med instituttet på forhånd.


Undervisning

Normalt vil det bli gitt undervisning tilsvarende 12 ganger (2 x 45 min) i form av forelesninger, seminar og ekskursjoner. Det legges vekt på en kombinasjon av studentaktive læringsformer, både muntlig og skriftlig.

Tidlig i semesteret arrangeres det en obligatorisk samling over tre dager, fortrinnsvis utenfor campus. 

Studentene må også legge ned en innsats i egenstudium av pensumlitteratur.

Det gis også individuell veiledning i forbindelse med utvikling av prosjektskisse.

Emnet gis normalt hvert høstsemester, og det er bare anledning til å avlegge ordinær eksamen i undervisningssemestrene.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Dato for eksamen

Oppgave innlevering 05.12.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.