Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

HIS-3003 Historieteori - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Emnetype

Emnet er normalt obligatorisk for masterstudenter i historie og for studenter på lektorutdanning 8-13 med studieretning i historie. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet behandler nyere teoretiske debatter som er relevant for dagens historieforskning og historieforståing. Fokuset ligger på etterkrigstidens forskning med særskilt vekt på debatter som har preget norsk og internasjonal historieforskning i de siste tiårene. Dessuten gir det innføring i aktuelle og sentrale vitenskapsteoretiske problemstillinger, slik som den kulturelle og språklige vendingen, kjønnshistorie, postkoloniale perspektiver og minoritetshistorie, identitets- og etnisitetshistorie og metodologiske nasjonalisme.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

* et omfattende og avansert kunnskapsgrunnlag om hovedlinjer i historiefagets teoretiske utvikling i nyere tid

* et spesialisert forståelse av sentrale historieteoretiske problemstillinger. 

* en kritisk og selvstendig holdning til historieteoretiske fremstillinger

* en avansert forståelse av fagteoretiske debatter som har skapt endringer i analysen og oppfatningen av historie

Ferdigheter

Studenten kan:

* lese avanserte teoretiske tekster

* sammenfatte og fremstille faghistoriske teorier både muntlig og skriftlig

* analysere teorier i deres nasjonale og internasjonale faghistoriske kontekster

* reflektere over og drøfte sammenhengen mellom forskjellige fagteoretiske perspektiver

* kan oppdatere sin kunnskap om fagteoretiske debatter innen historiefaget.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Normalt vil det bli gitt undervisning tilsvarende 12 ganger (2 x 45 min) i form av forelesninger og seminar.

Studentene må også legge ned en innsats i egenstudium av pensumlitteratur.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 18.11.2022 innlevering 25.11.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.