Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

IDR-1311 Trenings- og bevegelseslære med basistrening - 20 stp


Ansvarlig enhet

Idrettshøgskolen

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

IDR-1222 Trenings- og bevegelseslære med basistrening 10 stp

Innhold

Treningslære skal gi grunnleggende kunnskap om treningsprinsipper og treningsmetoder for å kunne utvikle grunnleggende fysiske egenskaper (styrke, spenst, hurtighet, bevegelighet, teknikk, koordinasjon og utholdenhetstrening). Emnet gir grunnleggende kunnskap om det fysiologiske grunnlaget for prestasjon i idrett og hvordan kroppen reagerer på trening. Emnet gir også kunnskap om hvordan trening planlegges og struktureres i ulike perioder.

Bevegelseslære skal belyse generelle prinsipper som gjelder for hensiktsmessige kroppsstillinger og bevegelser, og gi innsikt i anvendelse av slike prinsipper i tilknytning til idrettsaktiviteter.

Basistrening skal gi studentene erfaring i praktisk anvendelse av de grunnleggende prinsippene og metodene som har til hensikt å utvikle egenskaper og ferdigheter.

Følgende tema blir belyst:


Søknadsfrist

1. juni.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199.

Hva lærer du

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Undervisning

Emnet vil bli holdt i forelesnings- og seminarform, med lærerstyrte fellestimer, aktiv studentmedvirkning og fremlegg av oppgaver. En legger opp til både praktisk og teoretisk tilnærming til fagstoffet i form av forelesning, gruppearbeid og praktiske øvelser. En del av undervisningen er problemorientert, noe som forutsetter engasjement i faglige diskusjoner og studentpresentasjoner. Studentene vil få individuelle oppgaver og gruppeoppgaver,og det vil være både lærer-initiert og student-initiert opplæring.

Arbeid med teoretisk oppgaver og praktiske øvelser/metoder er av vesentlig betydning for å oppnå innsikt i faget. For å nå læringsmålene i emnet forventes det at studentene arbeider 500 timer inkludert forelesninger, seminar, oppgaver og selvstudium.


Dato for eksamen

Skriftlig skoleeksamen 30.11.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.