Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

INF-3802 E-helse og digital hjemmeoppfølging - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for informatikk

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter med studierett på erfaringsbasert master i digitale helsetjenester og forbeholdt disse. Emnet kan ikke tas som enkeltemne. 

Innhold

Emnet diskuterer prinsipper for konstruksjon og bruk av digital hjemmeoppfølging innen (a) primærhelsetjenesten og i noen grad også spesialisthelsetjenesten, og (b) oppfølging av egen helse (egenbehandling).

Dette omfatter inngående innsikt i (i) hvordan digital hjemmeoppfølging kan bidra til bedre diagnostisering, behandling og rehabilitering, (ii) hvordan helsepersonell kan benytte avanserte pasientjournaler, kliniske beslutningsstøttesystemer, kunstig intelligens (AI) systemer og data fra avanserte medisinske sensorer og medisinsk-teknisk utstyr i digital hjemmeoppfølging, (iii) hvordan avansert medisinsk-teknisk utstyr, mobil helse, avanserte medisinske sensorer og aktivitets-basert utstyr kan bidra til kontinuerlig tilsyn med og bedre behandling og rehabilitering av pasienter og personer med helseutfordringer.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper - Studenten har:

 

Ferdigheter - Studenten kan:

 

Generell kompetanse - Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk (men med engelskspråklig lærebok og undervisningsmateriell). Enkelte forelesninger på engelsk kan forekomme.

Undervisning

Undervisningen består av inntil 10 nettbaserte forelesninger og seminarer og to fysiske samlinger. Deltakelse på de fysiske samlingene er obligatorisk. Studentprosjektene får oppnevnt en eller flere veiledere som følger opp arbeidet med prosjektene. Omfanget på veiledningen kan variere. Hvert studentprosjekt kan bestå av inntil seks studenter.

Undervisningen støttes opp av nettbaserte undervisningsressurser og arbeid i digitalt klasserom.

Emnet foregår over to semester.