Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

KVI-1112 Historisme - 20 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for språk og kultur

Emnetype

Emnet (eller tilsvarende fordypning) er obligatorisk i bachelorgraden i kunsthistorie og kan tas som enkeltemne.

Innhold

Historisme - interessen for fortidens stiler og uttrykksformer - er et fenomen gjennom kunstens historie, men som fikk særlig betydning fra slutten av 1700-tallet og gjennom hele 1800-tallet. Historisme er blitt epokebetegnelse på 1800-tallets arkitektur og bildekunst, selv om epoken også rommer nye, moderne tendenser. I dette emnet vil vi i hovedsak ta for oss norsk arkitektur, skulptur og bildekunst fra ca. 1790-tallet til ca. 1920. Vi setter historismens kunst og arkitektur inn i en større geografisk, kulturell, sosial og politisk kontekst. I emnet drøftes også ulike forståelser av fenomenet historisme, som begeistringen for fortida eller "stilforvirring", som start på eller motsetning til samtidas gryende modernisme.

Søknadsfrist

 1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 

Opptakskrav

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner

Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

Ferdigheter

Du kan:

dokumentere, analysere og diskutere verk som tilhører historismen som epoke


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger, seminarer og gruppearbeid. I tillegg kommer feltarbeid på museer og i bymiljø.

Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 14.11.2022 innlevering 21.11.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.