Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

LER-2252 Samfunnsfag 5-10: Globalisering, konflikt og samarbeid - 20 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Emnetype

Emnet er et fagvalg i grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav: Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn.


Innhold

Dette emnet er rettet inn mot lærerstudenter på 5-10, og bygger på 1000-emner for trinn 5-7 og 8-10. Emnet tar utgangspunkt i samfunnsfaglig tematikk med vekt på globalisering, konflikt og samarbeid. Et nordområdeperspektiv vil bli gjennomgående integrert i de tema der dette er naturlig å gjøre.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

Ferdigheter

Studenten kan:

Kompetanse

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen vil være organisert i forelesninger, seminarer og grupper. Studentaktive arbeidsformer vil vektlegges. Digitale hjelpemidler benyttes der det er hensiktsmessig. Datainnsamling og ekskursjoner i lokalmiljøet kan også være aktuelle arbeidsformer.

Antall undervisningstimer utgjør om lag 100 timer, inkludert seminarundervisning.

Kvalitetssikring av emnet

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. 

Praksis

For nærmere informasjon om praksis, se egen praksisplan.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 19.09.2022 innlevering 26.09.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.