Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

MED-2510 Medisin 3. studieår - 60 stp


Ansvarlig enhet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på Profesjonsstudiet i medisin. Det kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

MED-300 Medisin stadium 2 (3. studieår) 60 stp

Innhold

Faglig innhold og relevans i studieprogram

Emnet består av 7 delemner (3.1- 3.6) samt langsgående temaer (PROFKOM og VITKOM) som inngår i noen av delemnene:

 

 

Delemnene tar utgangspunkt i funksjonsområder og tilnærmingen er tverrfaglig. Hvert delemne gir undervisning i medisinske basalfag, samfunnsmedisin og klinikk, med hovedvekt på grunnleggende kunnskaper om normal og patologisk funksjon, samt prinsipper for utredning og behandling av de hyppigst forekomne benigne og maligne sykdommer. Studenten skal videreutvikle og anvende kunnskap og ferdigheter om kommunikasjon, etikk og samhandling som ble lært i de to første studieårFra tidligere i studiet har studentene tilegnet seg grunnleggende kunnskaper om humanbiologi og kroppens funksjoner. MED-2510 innebærer en fortsettelse og fordypning av læring om kroppens normale strukturer og funksjoner sett i sammenheng med studiet av årsaker og mekanismer bak utviklingen av sykelige forandringer. Emnet omfatter også hvordan sykdommer kan diagnostiseres med ulike undersøkelser og laboratoriemetoder, og prinsipper for forebygging og behandling av sykdommer. Studentene skal også få innsikt i sykdommenes epidemiologi, inkludert hvordan samfunnsforhold, miljø, livsstil og kulturell kontekst, påvirker forekomst og sykdomsutvikling, for eksempel iden samiske befolkningen.


Obligatorisk forkunnskapskrav

MED-2501 Medisin 2. studieår

Hva lærer du

Kunnskap

 

Læringsutbytte angitt under omfatter ikke alle detaljer for hvert delemne. Vennligst se egen delemnebeskrivelse for detaljert oversikt over læringsutbytte for hvert fagområde.

 

Etter gjennomført MED-2510 skal studenten kunne:

 

Ferdighet

Etter gjennomført MED-2510 skal studenten kunne:

 

 

Generell kompetanse

 

Etter gjennomført MED-2510 skal studenten kunne:

 

Læringsutbytte relatert til Vitenskapelig kompetanse (VITKOM) 3. studieår - integrert «casebasert» fordypning.

 

Etter å ha gjennomført temaet skal studenten kunne:

 

 

Læringsutbytte relatert til Profesjonell kompetanse (PROFKOM) 3. studieår - integrert fordypning.

 

Etter å ha gjennomført temaet skal studenten kunne:

 


Undervisnings- og eksamensspråk

I hovedsak norsk, men undervisning kan også forekomme på andre skandinaviske språk og engelsk. Eksamensspråket er norsk.

Undervisning

Undervisning og arbeidsform

Sikkerhetsopplæring - Integrert i undervisningen vil være opplæring i sikkerhet for studenten selv og andre. Dette omfatter sikkerhet i laboratoriet og på ulike kliniske avdelinger (operasjonsstue, psykiatrisk avd., legekontoret etc.) samt hygiene, datasikkerhet og pasientsikkerhet. I dette inngår både praktisk opplæring og undervisning i relevante lov- og regelverk.


Dato for eksamen

Skriftlig skoleeksamen 11.08.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.