Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

MED-3502 Praksis i primærhelsetjenesten - 13 stp


Ansvarlig enhet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet inngår i profesjonsstudiet i medisin og kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav: Bestått eksamen MED-2521 Medisin 4. studieår vårsemester


Studiepoengreduksjon

MED-501 Medisin praksisår 15 stp

Innhold

Faglig innhold og relevans i studieprogram - MED-3502 omfatter 8 ukers desentralisert praksisperiode i primærhelsetjenesten. Studentene er utplassert ved fastlegekontor i Nord-Norge.

 

Gjennom praksis i primærhelsetjenesten skal studenten tilegne seg kunnskaper om og ferdigheter i hvordan allmennmedisin og samfunnsmedisin utøves i praksis, og få kompetanse i samhandling med spesialisthelsetjenesten og med kommunale og interkommunale tjenester.

 

Studenten skal delta i fastlegekontorets virksomhet, først og fremst gjennom å trene på allmennmedisinske konsultasjoner. Studenten skal også delta i andre allmennlegeoppgaver knyttet til legevakt, sykehjem og helsestasjon, og skal gjøre seg kjent med oppgavene til de ulike samarbeidspartnere i helse- og omsorgstjenesten i kommunen.

 

Praktisk informasjon om emnet finnes i «Veileder for studenter, praksislærere og medarbeidere» som revideres årlig.


Obligatorisk forkunnskapskrav

MED-2521 Medisin: 4. studieår vårsemester

Hva lærer du

Læringsutbytter:

Kunnskaper:

 

 

Ferdigheter:

 

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisning og arbeidsform

Integrert i undervisningen vil være opplæring i sikkerhet for studenten selv og andre. Dette omfatter sikkerhet i de ulike kliniske situasjoner samt hygiene, datasikkerhet og pasientsikkerhet.