Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

NOR-0036 Norsk for internasjonale studenter - trinn 3, muntlig - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for språk og kultur

Emnetype

Norsk trinn 3 - muntlig er ett av to emner som inngår i Norsk trinn 3 der både muntlig og skriftlig del må gjennomføres.

Norsk trinn 3 tilsvarer trinn B2/C1 i det felles europeiske rammeverket for språk og med Test i norsk - høyere nivå (B2/C1 ved Folkeuniversitetet).


Studiepoengreduksjon

NOR-0030 Norsk for internasjonale studenter, trinn 3 7.5 stp

Innhold

I den muntlige delen av Norsk trinn 3 får studentene ulike oppgaver til innøving av nytt vokabular og grammatiske strukturer, uttaletrening, samt diskusjoner knyttet til ulike temaer innenfor norsk historie, kultur og samfunnsforhold.

Søknadsfrist

1. juni for undervisningsstart om høsten og 1. november for undervisningsstart om våren.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse uten norsk. Se Nokut sin GSU-liste for hvilke utenlandske utdanninger som gir generell studiekompetanse. I tillegg til utdanningen fra utlandet stilles det krav til engelskkunnskaper. Se Nokut sine sider for informasjon om godkjente engelsktester.

All utdanning skal dokumenteres. Dokumentene lastes opp i Søknadsweb innen søknadsfristen. Søknader uten dokumentasjon på videregående utdanning og engelsk blir ikke behandlet.

Det anbefales bestått norsk for internasjonale studenter, trinn 2 (B1) fra et universitet i Norge, eller å ha tilsvarende kunnskaper og ferdigheter i norsk språk.

Opptak til emnet gir ikke oppholdstillatelse for studier i Norge.

Endelig opptak er basert på en opptaksprøve som arrangeres ca. to uker før undervisningsstart.

Søkere som tidligere har tatt trinn 3 ved UIT, vil ikke bli prioritert.

Søknad om opptak:

Opptak til Norsk trinn 3 for utenlandske studenter gir adgang til både emnet NOR-0035 Norsk for internasjonale studenter - trinn 3 skriftlig og NOR-0036 Norsk for internasjonale studenter - trinn 3 muntlig. Undervisningen for begge emnene gis samlet, og  emnene må tas samme semester.

Søkere som ønsker å melde seg til ny eksamen må søke ordinært opptak til Norsk trinn 3, og må oppgi i kommentarfeltet hvilket av emnene de ønsker å ta opp eksamen i.


Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

Ferdigheter

Du kan:

Kompetanse

Du har:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk (standardisert bokmål med innslag av norske dialekter).

Undervisning

Norsk trinn 3 arrangeres som et intensivt dagkurs og tilbys både i vår- og høstsemesteret. Muntlig og skriftlig er begge integrerte deler av undervisningen i Norsk trinn 3, og den totale undervisningen gis over 12 uker og har 8 undervisningstimer per uke fordelt på fire dager.

En kan ikke gå opp til eksamen i emnet uten å ha fulgt undervisninga på kurset. Det er obligatorisk frammøte til 75 % av undervisningstimene. Ved fravær utover dette må en sende skriftlig søknad til fakultetet, og dersom et slikt fravær skyldes sykdom, må det dokumenteres med legeattest.