Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

NOR-1111 Nordisk litteratur fra 1880 til andre verdenskrig - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for språk og kultur

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og er obligatorisk for årsstudiet i nordisk, bachelor i nordisk språk og litteratur og lektorutdanning 8 - 13, nordisk som fag 1 og 2.

Studiepoengreduksjon

NORDGFL Nordisk grunnfag, litterær del 10 stp

Innhold

Emnet skal gi kunnskap om norsk og nordisk litteratur fra 1880 til andre verdenskrig. Arbeidet med pensumtekstene skal skje i nær tilknytning til arbeid med litteraturhistorisk og litteraturvitenskapelig sekundærlitteratur. Arbeidet med metodelære skal ikke bare gi et arbeidsredskap, men også sette studentene i stand til å se hvordan en tekstanalyse eller et annet forskningsresultat henger sammen med en bestemt litteraturvitenskapelig metode og eventuelt med et verdistandpunkt.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner. Du trenge ikke oppgi hvilket emne du søker opptak til.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:  

Ferdigheter

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk eller et annet skandinavisk språk.

Eksamensspråket er norsk. Målform: valgfri, bokmål eller nynorsk.


Undervisning

Undervisningen blir gitt i høstsemestret i form av forelesninger og seminar med forberedte studentinnlegg. Antall undervisningstimer: ca. 52. Pensumlitteraturen kan være på norsk, skandinaviske språk og/eller engelsk.  

Kvalitetssikring:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 06.12.2022 innlevering 13.12.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.