Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

ODO-1004 Master i odontologi 1. studieår - 50 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for medisinsk biologi

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Integrert Master i odontologi, og kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

MED-1501 Medisin 1. studieår 42.5 stp

Innhold

Emnet består av 6 delemner (1.1-1.6) samt langsgående temaer (ProfKom og VitKom) som inngår i noen av delemnene:

Delemne1.1 har undervisning sammen med andre studenter som tar emnet HEL-0700 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse- og sosialfag. Emnet har et felles profesjonsforberedende siktemål som omhandler kunnskap om helsevesenet, etikk og kommunikasjon. Delemnet gir også en innføring i læring i en akademisk kontekst medvekt på muntlig og skriftlig presentasjon av fagstoff med kritisk kildebruk. Delemnet er en start på de langsgående temaene ProfKom og VitKom. Det inneholder obligatorisk utplassering i sykehjem.

Delemne 1.2 gir introduksjon til grunnleggende humanbiologisom inkluderer lokalisasjon og hovedfunksjon til organer og organsystemer (funksjonell anatomi), samt utvalgte temaer i kjemi, biokjemi, cellebiologi, basal nevrofysiologi, sansefysiologi og histologi. Det gis også en introduksjon til medisinsk nomenklaturlære. Delemnet inneholder obligatorisk førstehjelpskurs og utplassering på legekontor/tannlegekontor.

Delemne 1.3 omhandler fordøyelse, metabolisme og ernæring, med fokus på biokjemi, fysiologi og histologi som gir kunnskaper om opptak, transport, omsetning og lagring av næringsstoffer. Delemnet omfatter også introduksjon til medisinsk statistikk der de vanligste statistiske analyseteknikker blir beskrevet.

Delemne 1.4 gir en introduksjon til lungenes, nyrenes, hjertets og sirkulasjonssystemets normale anatomi, histologi og fysiologi, en introduksjon i generell/basal farmakologi.

Delemne 1.5 har cellebiologi og genetikk som sentral teoretisk plattform og introduserer basal patologi (sykdomslære) og onkologi (kreftlære).

Delemne 1.6 gir en introduksjon til tenner og tenners støtteapparat. Studentene får en innføring i de ulike kliniske odontologiske disipliner og i sentrale begreper innen odontologi. Studentene skal også gjennomføre enkle boreøvelser på plasttenner.

 

Praksis

Minimum 2 dager med hospitering eksternt på tannklinikk, samt hospitering internt på Universitetstannklinikken


Hva lærer du

Kunnskaper

Kandidaten skal kunne:

 

Ferdigheter

Kandidaten skal kunne:

 

Generell kompetanse

Kandidaten skal kunne:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, seminarer, gruppearbeid, case-arbeid, laboratorieundervising, oppgaveskriving, demonstrasjoner og praktisk ferdighetstrening.

Dato for eksamen

Skriftlig skoleeksamen 04.08.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.