Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

ODO-2008 Biomedisin 1 og viten - 30 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for medisinsk biologi

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Integrert Master i odontologi, og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet består av følgende 4 delemner, og et langsgående emne (ODO PROFKOM):

Delemne 1: Viten (Felles undervisning med 2. års medisinstudenter)

Delemnet omfatter epidemiologi, klinisk epidemiologi, studiedesign, biostatistikk, forebyggende medisin og odontologi, grunnleggende kunnskapshåndtering for studenter i medisin og odontologi og profesjonell kompetanseutvikling.Undervisningen på delemnet gis i form av forelesinger, seminarer, gruppearbeid og casearbeid. Det er to caser, en case om smittsomme sykdommer og en case om livsstil (risikofaktorer) for sykdom, hver på to ukers varighet. Casene inneholder oppgaver knyttet til de fagene som skal læres og læringsutbyttene og vil baseres på kliniske sykehistorier med elementer av samhandling og rollefordeling mellom tannhelsetjenesten og medisinsk helsetjeneste.

Delemne 2: Reproduksjon, embryologi og genetikk (Felles undervisning med 2. års medisinstudenter)

Delemnet inneholder utviklingsbiologi, reproduksjonsfysiologi, embryologi og medisinsk genetikk. Disse tema skal gi kunnskaper om celle-celle kommunikasjon i utviklingsbiologien, reproduksjonsfysiologi, den prenatale utviklingen fra befruktning til fødsel og grunnleggende trekk ved misdannelser. Delemnet skal gi grunnlag for forståelse av organutvikling som vil behandles mer detaljert senere i studiet. Det henvises også til læringsutbytte for ODO-1004 delemne 1.5 om gener og celleproliferasjon.Undervisningen på delemnet gis i form av forelesinger og casearbeid. Det skal presenteres 1 case (Leppe-ganespalte) som studentene skal jobbe med i 2. uke av delemnet. Det vil bli understreket aspekter ved de nevnte temaene som er særlig relevante å kjenne til eller ta hensyn til for en tannlege.

Delemne 3: Generell farmakologi, mikrobiologi, immunologi og hematologi (Kun odontologistudenter)

Delemnet gir en introduksjon til generelle prinsipper innen farmakologi med fokus på legemiddelmetabolisme og -ekskresjon, medikamentelle lever- og nyreskader, bivirkninger, interaksjoner og variasjon i legemiddelrespons. Videre introduserer delemnet studentene til mikrobielle agens som virus, sopp, bakterier og parasitter, både som normalflora hos mennesker, men også som årsak til infeksjonssykdom. Studentene får innsikt i hvordan vanlige patogener overføres i sykehus, tannklinikker og samfunnet, samt hvordan forebygge og kontrollere kryss-smitte i sykehus og tannklinikker. Det gis også undervisning om orale infeksjoner, luftveisinfeksjoner, endokarditt og blodbårne infeksjoner, urinveisinfeksjoner, seksuelt overførbare infeksjoner og gastrointestinale infeksjoner samt systemiske virale infeksjoner. Delemnet omhandler også antibiotika, antivirale og antifungale legemidler, antibiotikaprofylakse og antimikrobiell resistens.Delemnet introduserer videre studentene til immunsystemets komponenter og basale funksjoner. Immunresponser/betennelse ved infeksjon, autoimmunitet, vaksiner og immunterapi vil være i fokus. Det blir også undervist i basale biologiske aspekter og sykdommer knyttet til blodet, de bloddannende organ og lymfesystemet, samt legemidler som brukes ved tromboserelaterte sykdommer og kreftsykdommer. Hovedmålet med undervisningsemnet er å gi studentene grunnleggende kunnskaper om immunologi, blod, bloddannende organ og lymfesystemet, samt sykdommer knyttet til disse organ. Det vil bli lagt spesiell vekt på risiko for infeksjon og blødninger.Undervisningen på delemnet gis i form av forelesinger, laboratorieøvelser, seminarer, gruppearbeid og casearbeid, samt en omvisning på Avdeling for mikrobiologi og smittevern, UNN. Det er to caser; en i mikrobiologi og en i immunologi/hematologi. Det vil bli understreket aspekter ved de nevnte temaene som er særlig relevante å kjenne til eller ta hensyn til for en tannlege.

Delemne 4: Nervesystemet 1 og psykiske lidelser (Kun odontologistudenter)

Delemnet omhandler det sentrale- og perifere nervesystemet, deres makro- og mikroskopiske oppbygning og funksjon. Det gis en oversikt over ulike fysiologiske prosesser bl.a. knyttet til blod-hjernebarrieren, signaloverføring i synapser og nevrotransmittorer samt undervisning i muskelfysiologi, sanseceller i muskel og skjelett og reflekser. Delemnet introduserer videre studentene til de vanligste psykiske lidelsene og den farmakologiske behandlingen av disse (psykofarmaka). Det gis også undervisning om rusmidler.

Undervisningen på delemnet gis i form av forelesinger og gruppearbeid, samt demonstrasjon av en hjernedisseksjon. Det vil bli understreket aspekter ved de nevnte temaene som er særlig relevante å kjenne til eller ta hensyn til for en tannlege.


Obligatorisk forkunnskapskrav

ODO-1004 Master i odontologi 1. studieår

Hva lærer du

Delemne 1: Viten

Kunnskap

Etter å ha gjennomført delemnet skal studenten kunne:

Delemne 2: Reproduksjon, embryologi og genetikk

Kunnskap

Etter å ha gjennomført delemnet skal studenten kunne:

Delemne 3: Generell farmakologi, mikrobiologi, immunologi og hematologi

Kunnskap

Etter å ha gjennomført delemnet skal studenten kunne:

Delemne 4: Nervesystemet 1 og psykiske lidelser

Kunnskap

Etter å ha gjennomført delemnet skal studenten kunne:

Hva lærer du

Ferdigheter

Etter å ha gjennomført ODO-2008 skal studenten kunne:

Generell kompetanse

Etter å ha gjennomført ODO-2008 skal studenten kunne:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen gis i hovedsak norsk, men undervisning kan også forekomme på andre skandinaviske språk og engelsk.

Undervisning


Dato for eksamen

Skriftlig skoleeksamen 12.12.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.