Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

PED-3038 Spesialpedagogisk refleksjon og praksis - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Emnetype

Emnet er obligatorisk i studieprogrammet master i spesialpedagogikk. Emnet er forbehold studenter på programmet og kan ikke tas som enkeltemne.

Det kreves gyldig politiattest før studenter kan gå ut i praksis.  


Studiepoengreduksjon

PED-3037 Spesialpedagogisk refleksjon og praksis 10 stp

Innhold

Emnet gir en innføring i ulike måter å observere og kartlegge individers læringsmiljø og læringsforutsetninger. Studentene gjøres kjent med den spesialpedagogiske tiltakskjeden, og samarbeidet mellom de ulike instanser.

På alle praksissteder vil rådgivningsvirksomhet på individ ¿ og /eller systemnivå stå sentralt. Studentene vil i sin praksis skal få erfaring med oppgaver knyttet til rådgivning, veiledning og konsultasjon på individ-, gruppe- og systemnivå. Grunnlagstenkning og perspektiver danner plattform for de ulike arbeidsmåter / metoder, og kunnskap om dette er viktig i refleksjonsprosessen rundt valg av arbeidsmåte. Studentene kan i samarbeid med veileder, gjennomføre rådgivnings- og veiledningsoppgaver. Dette kan blant annet inkludere selvstendig utredningsarbeid som grunnlag for rådgivningsarbeid, og kan også inneholde beskrivelse av tiltak.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Studenten har kunnskap om:

Ferdigheter og kompetanse

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisningen er delt opp i 12 dager praksisutplassering og fire samlingsdager fordelt i for- og etterkant av ordinær praksisperiode. Seminarsamlingen er obligatorisk og kan være nettbasert. Det totale undervisningsomfanget knyttet til refleksjonsdagene er på rundt 30 timer, fordelt på forelesninger og seminarer med praktiske øvelser.

15 timer må settes av til rene veiledningstimer mellom praksisveileder og student.  Praksisukene betraktes som vanlige arbeidsuker. Studentene bør få innblikk i arbeidshverdagen på praksisstedet. De 15 veiledningstimene i praksisperioden skal konsentreres innen områder som veileder finner nødvendig. Studenten skal være aktiv i forhold til veiledningstimene og velge ut enkelte situasjoner eller problemstillinger som han/hun ønsker å ta opp.

For noen praksisveiledere kan det være nødvendig å være sammen med studenten det meste av praksisperioden. Dette kan særlig være tilfelle der det dreier seg om sårbare elever/klienter.

Praksisen kan for eksempel gjennomføres ved en Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste (PPT), Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), Habiliteringstjeneste for barn og unge, Statped, spesialpedagogiske kompetansesentra, eller ved en barnehage/skole som har den nødvendige kompetanse innenfor fagfeltet.

Studenter som skal i praksis må undertegne taushetserklæring.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen innlevering 25.11.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.