Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

PSY-1603 Profesjonsforberedende emne I - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for psykologi

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på profesjonsstudiet i psykolog

Emnet kan ikke tas som enkeltemne


Studiepoengreduksjon

PSY-1602 Psykologrollen: Profesjons- og egenutvikling, del 2 5 stp

Innhold

Emnet er første del av et profesjonsforberedende studieforløp som består av 6 forskjellige deler. Emnene er organisert som undervisningsøkter, workshop og gruppesamlinger.

Emnet har fokus på kunnskap og praktisk trening i mellommenneskelig kommunikasjon, formidling og forståelse slik at studentene er rustet til best mulig samarbeid og kontakt med andre fagfolk og klienter.

Emnet gir en introduksjon i psykologprofesjonens arbeidsområder og arbeidsmåter, herunder anvendelse av relevante fagetiske lovverk og retningslinjer.

Temaer som «hva er en psykolog» og «hvordan kan jeg med mine forutsetninger bli en god psykolog» vil være en rød tråd gjennom hele emnet. Studenten skal påbegynne en personlig utviklingsprosess gjennom veiledning.

Her skal studentene utvikle de nødvendige av kunnskaper, selvinnsikt og ferdigheter for å kunne fungere profesjonelt, hensiktsmessig og effektivt som psykologer etter fullført cand. psychol.-eksamen.

Profesjonsforberedende I er organisert i 2 temaer:


Obligatorisk forkunnskapskrav

HEL-0700 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag., PSY-1020 Psykologiens historie og fenomenbeskrevet psykologi, PSY-1021 Innføring i generell psykologi, PSY-1022 Psykologisk metodologi

Hva lærer du

Kunnskap:

Etter gjennomført emne skal studenten:

 

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnene er organisert som undervisningsøkter, workshops, studentledet aktiviteter og basisgruppesamlinger.

Med unntak av noen felles forelesninger/workshops og en uke med observasjonspraksis, er studentene delt inn i basisgrupper på ca.10 studenter som ledes av en faglærer/mentor.

Aktiviteten i basisgruppene består av praktiske øvelser, diskusjoner og refleksjoner relatert til utøvelse av psykologrollen (kommunikasjon og empati).

All undervisning/workshop er relevant for studentenes utvikling som kyndige yrkesutøvere.

 

Praksis

Obligatorisk observasjonspraksis hvor studenten to arbeidsuker følger en psykolog i praktisk utøvelse av psykologrollen. Se egen praksisplan.

Skikkethetskravet til profesjonsutøvelsen vurderes i praksis jfr. Universitetets retningslinjer for slik vurdering.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen innlevering 09.12.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.