Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

RUS-3114 Russisk litteratur på film og fjernsyn - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for språk og kultur

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på mastergraden i russisk og kan tas som valgemne av studenter på masterstudiet i russlandsstudier. Emnet kan også tas som enkeltemne av studenter som fyller opptakskravet til master i russisk språk og litteratur eller tilsvarende.

Innhold

Emnet tar for seg Russisk skjønnlitteratur og tilpasninger av denne til film, fjernsyn og andre media. I tråd med Peeter Torop's "Total'nyi perevod / Translation Galore" (Tartu 1995), behandles tilpasninger av litteratur til skjerm og lerret som en form for oversettelse. Ulike versjoner av oversettelses- og tilpasningsstrategier vil bli illustrert og diskutert, primært basert på (men ikke begrenset til) Fedor Dostoevskijs "Brødrene Karamazov", Boris Pasternaks "Dr Zhivago", Andrei Platonovs "Reka Potudan'" og Boris Akunins "Turkish Gambit". Hovedvekten i analysen av materialet vil ligge på fordeler og ulemper ved oversettelsene til visuelle medier. Ulike tilpasninger av samme verk, laget både i og utenfor Russland, utgjør derfor en viktig del av materialet og det legges vekt på å sammenligne og kontrastere insider- og outsiderperspektiver. På grunnlag av solid kjennskap til kildetekstene vil studentene identifisere, vurdere, sammenligne og, om de ønsker, utvikle ulike måter å tilpasse disse tekstene til i ulike media.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Opptakskravet er bachelorgrad i russisk språk og litteratur, russlandsstudier, eller tilsvarende gradsutdanning. Det kreves 80 studiepoengs fordypning i studieretningsfaget, med 60 stp. på 1000-nivå og 20 stp. på 2000-nivå. I tillegg kreves et karaktergjennomsnitt i bachelorgraden tilsvarende C eller bedre. Studenter med cand.mag.-grad må ha mellomfag med en snittkarakter på 2,7 eller bedre i faget som danner grunnlag for opptak.

Søknadskode: 9371 - enkeltemner på masternivå.


Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

Ferdigheter

Du kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen gis på russisk, norsk og engelsk. Eksamensspråk er russisk og norsk.

Undervisning

Undervisning gis i form av forelesninger og seminarer. Filmklipp og korte utdrag vil inngå i undervisningen. Det vil bli organisert noen felles filmvisninger for studentene og tilrettelagt for at studentene selv kan organisere fellesvisninger. Forøvrig forutsettes det at studentene tilegner seg både skriftlig og visuelt materiale på egenhånd.

Alle emner evalueres en gang i løpet en 2-årsperiode på mastergradsnivå. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Dato for eksamen

Oppgave innlevering 06.12.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.