Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

SPL-1001 Plan, kultur og næring - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for samfunnsvitenskap

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Anbefalte forkunnskaper: Leseferdigheter i engelsk i tillegg til norsk.

I tillegg til ordinær undervisning på campus, tilbys også emnet nettbasert.


Studiepoengreduksjon

SPL-1004 Samfunnsplanlegging og kulturforståelse, del I 10 stp

Innhold

Emnet skal gi en introduksjon til samfunnsvitenskap. Særlig vektlegges introduksjonen av tverrfaglig samfunnsforskning med utgangspunkt i studier av samfunnsplanlegging og kulturforståelse. Emnet tar utgangspunkt i samfunnsplanlegging som kunnskapsbaserte styringsprosesser basert på politiske målsettinger om fremtidig bærekraftig utvikling av regioner, bysamfunn og andre lokalsamfunn. Emnet undersøker samspillet mellom planlegging, dagligliv og næringsliv og det belyses hvordan planleggere trenger forståelse for, og kompetanse i, kulturelle og næringsrelaterte endringsprosesser for å utøve samfunnsplanlegging og -utvikling i ulike geografiske kontekster

Emnet vil også vise samfunnsplanleggingens utfordringer i møtet med næringslivets markedsorientering. Her legger vi vekt på å belyse planleggingens rolle i næringsmessige strukturendinger og muligheter for å balansere næringsmessige, kulturelle og miljømessige hensyn.


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap:

Studenten har:

Ferdigheter:

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: Norsk

Det er vanligvis mulig å besvare eksamen på norsk, svensk og dansk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk. 


Undervisning

Læringsformer og aktiviteter:

Det gis forelesninger (ca. 10 dobbelttimer) og seminarer knyttet til faglig innhold samt lesing og skriving av akademiske tekster, på campus. I tillegg gis dette emnet som et nettbasert tilbud, der forelesninger vil være tilgjengelige via nett.

For studenter som tar dette emnet nettbasert, vil det gis tilbud om fem nettmøter á ca. to timer per gang.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 17.11.2022 innlevering 24.11.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.