Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

SVF-3006 Energiomstilling: Fra teori til praksis - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for samfunnsvitenskap

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne, men har et øvre tak på 25 plasser. Masterstudenter ved Institutt for samfunnsvitenskap vil bli prioritert. Emnet kan også tas av masterstudenter på andre relevante studieprogrammer. Ved flere kvalifiserte søkere enn plasser, rangeres søkerne etter avlagte studiepoeng som kan inngå i en grad. Det vil foretas loddtrekning ved poenglikhet.

Innhold

Dette samfunnsvitenskapelige emnet er knyttet til det tverrfaglige forskningssenteret ARC (Arctic Centre for Sustainable Energy) på UiT, som jobber for realisering av et fossilfritt samfunn. Emnet er intensivt, hvor studentene får en innføring i teoretiske og analytiske perspektiver på energiomstilling, før undervisningen legges tett opp til et konkrete, aktuelle case. Disse casene jobbes det videre med i prosjektoppgaver, hvor studentene gjør et feltarbeid hvor de tar del av en prosess for å løse en reell utfordring i samfunnet (energilab).  Tidligere oppgaver har eksempelvis vært knyttet til samfunnsmessige barrierer med innfasing av elektrisk luftfart, hydrogen, vindkraft, og metodiske verktøy for inkludering av lokalsamfunn og byer i energiomstillingsprosjekter.

Emnet gir en innføring i ulike teorier på energiomstilling fra et sosio-teknisk perspektiv, og hvordan institusjoner og politiske og økonomiske strukturerer påvirker energiutfordringer med utgangspunkt i dagens energisystem og forsyningssystemer. Det legges spesiell vekt på hvordan ny fornybar energi utløser konflikter og muligheter til å tenke annerledes om energiløsninger med hensyn til produksjon og eierskap, men også hvilke utfordringer som er knyttet til å ta i bruk ny teknologi og hvordan dette kan skje i samspill med samfunnet.

Undervisningen skjer i en kombinasjon av forelesninger, seminarer og feltarbeid. En viktig del av emnet er å ha direkte kontakt med aktører fra de organisasjonene og samfunnsinstitusjonene som er knyttet til den prosessen som energilaben er bygd opp rundt. De fleste oppgavene vil innebære en feltstudie som gir en innføring i feltarbeid til masteroppgaven. Undervisningen er basert på flere samfunnsvitenskapelige disipliner, og hva som vektlegges vil bli bestemt ut fra hva som er relevant for det konkrete prosjektet.

Studentene vil gjennom hele kurset arbeide sammen i grupper. Arbeidskrav og eksamensoppgave utformes/skrives i grupper. 


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Bachelorgrad og faglig fordypning:

Søkere må, i tillegg til generell studiekompetanse, ha bachelorgrad, cand. mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, eller utdanning som iht. §3-5 i UH-loven er godkjent som jevngod med de nevnte grader eller yrkesutdanning.

Graden må ha en faglig fordypning på minimum 90 studiepoeng innenfor statsvitenskap. Fordypningen må inneha en progresjon der minimum 30 studiepoeng er på 2000-nivå (påbygningsnivå) eller tilsvarende. Se bachelorprogram i statsvitenskap.

Gjennomsnittskarakter C (2,5) eller bedre:

Karakteren beregnes som et vektet gjennomsnitt av alle emnene som inngår i opptaksgrunnlaget (hele graden/180 studiepoeng). Emner med vurderingsuttrykk «bestått» blir ikke inkludert i beregningen. Studenter fra andre læresteder søker opptak på et tilsvarende grunnlag.

 

Søknadskode 9371 - enkeltemner på masternivå


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Studenten har:

Kunnskap om omstilling og innovasjon i praksis Ferdighet

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk.

Undervisning

Undervisning skjer i form av forelesninger, seminarer og energilab.

Undervisningsomfanget er på ca. 6 dobbelttimer forelesning og seminar, i tillegg til fem hele og sammenhengende dager med energilab. 


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen innlevering 07.12.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.