Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

TYS-0100 Innføringskurs i tysk - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for språk og kultur

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Det anbefales at studenter som skal ta emner på 1000-nivå det påfølgende semesteret har TYS-0100 Innføringskurs i tysk (10 studiepoeng) eller tilsvarende forkunnskaper. Dette gjelder særlig dersom det er lenge siden studenten har hatt tysk.

Innhold

Kurset formidler basiskunnskaper i tysk språk. Undervisningen bygger opp studentenes skriftlige og muntlige språkferdigheter ved hjelp av arbeid med skriftlige og muntlige tyskspråklige tekster. Hovedvekten vil bli lagt på å ta språket i bruk som kommunikasjonsmiddel, og det fokuseres derfor mest på innlæring av ordforråd.

Søknadsfrist

1. juni (for emner som tilbys i høstsemesteret).

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Emnet krever ingen forkunnskaper i tysk, men det anbefales at studenten har tysk I eller II (tidligere B- eller C-språk) i tysk fra videregående skole.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studentene:

Ferdigheter

Studentene:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og tysk.

Undervisning

Seminar og gruppearbeid. Antall undervisningstimer: ca. 70.

Dato for eksamen

Skriftlig skoleeksamen 07.12.2022;Muntlig eksamen 09.12.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.