Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

ODO-2503 Oral økologi - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for klinisk odontologi

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på integrert Master i odontologi, og kan ikke tas som enkelt emne.

Innhold

Emnet bygger på oralt relevante temaer undervist i 1. og 2. studieår. Emnet består av ulike fagkomponenter: Orale funksjoner, oral fysiologi, oral patologi, oral mikrobiologi, odontologisk farmakologi og toksikologi, kost og ernæring, forebyggende tannhelsearbeid.

Det er arbeidskrav for emnet i form av obligatoriske seminarer. Det er krav om 80 % deltakelse på obligatoriske aktiviteter for å kunne fremme seg til eksamen.

Emnet evalueres med en skriftlig skoleeksamen (4t) med bokstavkarakterer A-F (hvor F er styk) i slutten av 5. semester. Ved vurdering til stryk eller i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeerklæring til ordinær eksamen gis det adgang til kontinuasjons- /utsatt eksamen. Dersom utsatt/kontinuasjons- eksamen ikke får bestått, må emnet tas på nytt.


Opptakskrav

Emnet er forbeholdt studenter på studieprogrammet integrert Master i odontologi, og tilbys ikke som enkelt emne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

ODO-2006 Biomedisin 2, ODO-2007 Oral anatomi og fysiologi

Hva lærer du

Balansen mellom helse og sykdom påvirkes i et dynamisk samspill mellom mange faktorer. Emnet Oral økologi tar sikte på å gi en helhetlig forståelse av dette samspillet basert på kunnskap om oral biologi.

KUNNSKAPER:

FERDIGHETER:

GENERELL KOMPETANSE:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er hovedsakelig norsk, men det gis adgang til å undervise på engelsk. Eksamensspråket er norsk.

Undervisning

Forelesninger, seminarer og kasuistikker. Emnet består av ulike fagkomponenter og undervises i hele høstsemesteret.

Dato for eksamen

Skriftlig skoleeksamen 07.12.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.