Skriv ut Lukk vindu


 

Spesialistutdanning i pedodonti

Fakta

Varighet:7 Semestre
Studiepoeng:180
Gradsnavn:
Opptakskrav:
Søknadsfrist:
Søknadskode:

Beskrivelse av studiet

Pedodonti er en tverrfaglig odontologisk spesialitet for barn og ungdom (0-18 år). Den omfatter odontologisk behandling av barn og ungdom med komplisert kariesproblematikk, avansert tannerosjon, tidlig aggressiv periodontitt, kompliserte dentale ulykkesskader, alvorlig tannutviklingsskader, alvorlige somatiske sykdommer, fysiske og psykiske funksjonshemninger og psykiske lidelser.

I tillegg omfatter spesialiteten alle typer odontologisk behandlinger i kombinasjon med alvorlig angst der hovedfokus er avbetingning av angst og tilbakeføring av pasienten til ordinære behandlere.

I spesialiteten integreres odontologisk fordypende kunnskaper og ferdigheter med medisinske, psykologiske, pedagogiske og sosiale ferdigheter om barn og unge. Videre er det karakteristisk for spesialiteten å ta hensyn til det voksende individets mentale og fysiske utvikling som en forutsetning for at pasienter med kompliserte behandlingsbehov skal kunne få en adekvat odontologisk behandling.

Spesialistutdanningen i pedodonti skal føre til dypere kunnskap om barn og ungdommers utvikling atferd og behov for å kunne forstå og ta hensyn til hvordan deres fysiske, følelsesmessige, intellektuelle og sosiale utvikling blir påvirket av deres personlighet, ulike sykdomstilstander samt kulturelle og sosioøkonomiske faktorer.

Pedagogisk utdanning skal inngå i utdanningen. En tannlege under spesialistutdanning skal praktisere sine ferdigheter i pedagogikk og helsekommunikasjon, ettersom en spesialist ofte forventes å kunne drive helseopplysning og delta i undervisning, opplæring og veiledning av annet tannhelsepersonell.


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) ODO-6301 Spesialistutdanning i pedodonti - 180 stp.

Hva lærer du?

Kunnskap: Kunnskapskontroll av delemnene skjer gjennom godkjente arbeidskrav i form av skriftlig redegjørelse ved slutten av hvert semester. Øvrige teoretiske arbeidskrav som skal være godkjente, men som ikke kan knyttes til et enkelt delemne er kurs i pediatri, kurs i psykologi og psykiatri for barn og ungdom, kurs i sedasjon med lystgass og benzodiazepiner. Disse kursene kan ikke heller knyttes til et spesielt semester da de gis uregelmessig.

En eventuell utsatt kunnskapskontroll av delemnene grunnet gyldig forfall (sykdom) skjer i begynnelsen av påfølgende semester. Ikke beståtte kurs må tas på nytt.

Ferdigheter: Praktisk kliniske ferdigheter rapporteres gjennom regelmessig oppfølging, sluttgjennomgang og epikrise av alle ferdigbehandlede pasienter. De kliniske arbeidskravene godkjennes av veileder hvert semester. Ikke godkjente kliniske arbeidskrav arbeides videre med neste semester. I løpet av utdanningen skal minst 90 henviste pasienter ferdigbehandles og det er

et obligatorisk arbeidskrav at 10 varierte pasientkasus skal presenteres skriftlig og være godkjent av veileder før slutteksamen.

Evne til å kunne gjennomgå vitenskapelige artikler presenteres gjennom prosjektarbeid og seminarer.

Pedagogisk kompetanse gjøres rede for gjennom foredrag for studenter og yrkesgrupper.

Generelle kompetanse: Veilederne er ansvarlige for at en adekvat holdning/tilnærming til yrkesutøvelse oppnås. Det skjer fremfor alt i den kliniske hverdagen og suppleres gjennom utviklingssamtaler hver termin.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk/skandinavisk/engelsk