Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

ARK-3900 Masteroppgave i arkeologi - 60 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Emnetype

Emnet er obligatorisk i mastergradsprogrammet i arkeologi og er forbeholdt mastergradsstudenter i arkeologi. Det gis undervisning over fire semestre.

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.


Innhold

Masteroppgaven skal gi ny kunnskap om et emneområde og gi studenten forståelse av hvordan slik kunnskap erverves og formidles gjennom vitenskapelig argumentasjon. Masteroppgaven skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid.

Opptakskrav

Avlagt bachelorgrad - jfr. opptakskrav for masterprogrammet i arkeologi.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Ferdigheter

Kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk.

Eksamensspråket er norsk, svensk, dansk eller engelsk.


Undervisning

Undervisningen består av veiledning og masterseminar. Seminarene har karakter av en workshop der studenter og faglærer deltar. Presentasjoner fra studenter blir diskutert i plenum. Foruten å være til hjelp i det konkrete arbeidet med de enkelte masteroppgavene, skal seminarene trene opp evnen til å presentere eget arbeid samt i å konstruktivt kunne diskutere andres arbeid.

Eksamen

Arbeidskrav:

Obligatorisk deltakelse i masterseminar i 4 semestre. Det er obligatorisk deltakelse på 75% av seminarene i hvert semester.

Framleggene diskuteres i plenum på seminarene. Innleveringene vurderes med godkjent/ikke godkjent.

Det er en forutsetning at studenten har tett kontakt med sin primærveileder under hele skriveperioden.

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha avlagt eksamen i alle obligatoriske og valgfrie emner på mastergradsprogrammet i arkeologi.

Eksamen:

Eksamen er todelt:

1) Innlevering av masteroppgaven. Masteroppgaven skal være på 60-80 sider (21 000 - 28 000 ord, dvs. ca. 350 ord per side).

2) En individuell justerende muntlig eksamen

Endelig karakter settes etter en helhetlig vurdering av oppgaven og den muntlige prestasjonen. Muntlig eksamen kan justere karakteren én karakter opp eller ned.

Innleveringsfrister for mastergradsoppgaven er satt til 15. mai i vårsemesteret og 1. november i høstsemesteret.

Karakterskala: A-E for bestått. F er ikke bestått.

Kontinuasjons­eksamen:

Mastergradsoppgaven kan kun framlegges for ny sensur i omarbeidet eller supplert form dersom arbeidet bedømmes til karakteren F (jf. Forskrift om studier og eksamen, §26, punkt 7).


Dato for eksamen

Oppgave innlevering 16.05.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.