Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

HEL-3961 Mastergradsoppgave i helsefaglig utviklingsarbeid - 40 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for helse- og omsorgsfag

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på M-HELUTV Master i helsefaglig utviklingsarbeid, og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Masteroppgaven er et individuelt selvstendig faglig arbeid som avslutter master i helsefaglig utviklingsarbeid. I arbeidet med masteroppgaven skal studenten nyttiggjøre seg kunnskap fra studiets øvrige emner gjennom systematisk og selvstendig arbeid med selvvalgt tema innenfor rammen av studiets læringsmål. Arbeidet med masteroppgaven skal gi en innføring i forskning og mulighet til faglig fordypning gjennom systematisk arbeid med problemstilling (-er). Gjennom arbeidet med masteroppgaven skal studenten utvikle en kritisk begrunnet forståelse for teoretiske og metodiske spørsmål.

Hva lærer du

Kunnskap

 

Ferdigheter

 

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet § 20.


Undervisning

Emnet er plassert i femte og sjette semester i  master-programmet, men forberedelsene starter i første og andre studieår. Undervisningsformen første og andre studieår er gruppeveiledning gjennom masterseminar. Hensikten med seminarene er å hjelpe studentene til å begynne å orientere seg mot tema, problemstilling og metode for eget mastergradsarbeid.

Studentene skal under veiledning gjennomføre et individuelt arbeid. Det gis inntil 13 timer individuell veiledning på prosjektet. Dette inkluderer forarbeid, søknader om godkjenning, gjennomføring av prosjektet og skriveprosessen. Veiledningen må tas ut i løpet av normert studietid.

Det arrangeres to oppgaveseminar i hvert semester. Disse er fremleggseminar og følger fastlagt plan. Det forutsettes at man på forhånd distribuerer et skriftlig materiale til gruppen og at man under seminaret har lest og er i stand til å gi konstruktiv kritikk til de øvrige studentenes arbeid. Lærerne skal lede seminaret samt gi råd og veiledning for det videre arbeidet.

I tillegg til den formelle delen av undervisningen tilrår vi studentene å etablere kollokviegrupper allerede fra første studieår med henblikk på arbeidet med oppgaven. Her kan man diskutere tekster fra studiet, men vi tilrår også at man leser masteroppgaver fra tidligere studenter og diskuterer dem i forhold til styrker og svakheter. Denne typen grupper etableres og drives på eget initiativ fra studentene.


Eksamen

Forkunnskapskrav:

Studenten må ha bestått alle emneeksamener tilsvarende 80 studiepoeng ved Master i helsefaglig utviklingsarbeid.

Obligatorisk aktivitet

Før studenten kan framstille seg til eksamen må følgende obligatoriske arbeidskrav være fullført og godkjent:

 

Eksamensform

Masteroppgaven kan skrives som monografi (25 000 ord) eller i artikkelform (18 000 ord inkludert artikkel). Det er anledning til å skrive enten en teoretisk oppgave basert på eksisterende litteratur eller en empirisk oppgave basert på innsamlet data. Oppgaven skal inneholde norsk og engelsk sammendrag (maks. 400 ord).

 

Vurdering

Det gis mulighet til kontinuasjonseksamen og ny/utsatt eksamen i henhold til forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet, § 26. Besvarelsen kan framlegges til ny sensur i bearbeidet eller supplert form. Kontinuasjonseksamen gjennomføres på samme måte som ordinær eksamen.


Dato for eksamen

Oppgave utlevering 21.04.2022 innlevering 05.05.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.