Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

HEL-3962 Mastergradsoppgave i psykomotorisk fysioterapi - 40 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for helse- og omsorgsfag

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på M-FYSIO Master i fysioterapi, studieretning psykomotorisk fysioterapi, og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Masteroppgaven er et individuelt, selvstendig faglig arbeid som avslutter master i fysioterapi. Emnet er det største enkeltemnet i studiet og gir et uttrykk for studentens læringsutbytte gjennom hele studiet med hensyn til å anvende teoretiske, forskningsetiske og metodiske kunnskaper i utvikling av aktuelle forskningsspørsmål og arbeid med en fagspesifikk problemstilling.

I arbeidet med masteroppgaven skal studentene nyttiggjøre seg kunnskap fra studiets øvrige emner gjennom systematisk og selvstendig arbeid med et selvvalgt tema innenfor rammen av studiets læringsmål


Hva lærer du

Kunnskap Studenten kan

 

Ferdigheter

Studenten kan

 

Generell kompetanse:

Studenten kan

kan bidra til nytenking, og i innovasjonsprosesser


Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet § 20.


Undervisning

Masterprosjektet er et selvstendig arbeid som gjennomføres under individuell veiledning. Studentene skal i løpet av 5. og 6. semester delta i veiledningsseminarer, med fremlegg av eget mastergradsarbeid samt opposisjon til medstudenter.

Studentene presenterer sentrale problemstillinger knyttet til eget arbeid til diskusjon i studentgruppen. Arbeidsformen i seminarene veksler mellom presentasjon og diskusjon. Studenten får tilbakemelding på sitt prosjekt fra opponent og øvrige deltakere. En vitenskapelig tilsatt er ansvarlig for oppgaveseminaret og vil være til stede ved framleggene.

Det gis individuell veiledning på oppgaven, og det lages en plan for masteroppgavearbeidet i form av en veiledningsavtale (se nærmere detaljer i retningslinjene for arbeid med masteroppgaven samt universitetets etiske retningslinjer for veiledning). Veiledningen tas ut i løpet av normert studietid.


Eksamen

Forkunnskapskrav:

Studenten må ha bestått alle foregående emner i studieprogrammet Master i fysioterapi.

Obligatorisk aktivitet

Før studenten kan framstille seg til eksamen må følgende obligatoriske arbeidskrav være fullført og godkjent:

 

Eksamensform

Masteroppgaven kan skrives som monografi (25 000 ord) eller i artikkelform (18 000 ord inkludert artikkel). Det er anledning til å skrive enten en teoretisk oppgave basert på eksisterende litteratur eller en empirisk oppgave basert på innsamlet data. Oppgaven skal inneholde norsk og engelsk sammendrag (maks. 400 ord).

 

Vurdering

 

Det gis mulighet til kontinuasjonseksamen og ny/utsatt eksamen i henhold til forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet, § 26.

Besvarelsen kan framlegges til ny sensur i bearbeidet eller supplert form. Kontinuasjonseksamen gjennomføres på samme måte som ordinær eksamen.